ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДАХ АЛБАН ТУШААЛДТОМИЛОГДОХ АЖИЛТНЫСОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР

2018.06.15

УИХ-ын 2003 оны 13 дугаартогтоолоорбаталсан “Төрийнжинхэнэалбаныудирдахалбантушаалдтомилогдохажилтныгсонгоншалгаруулахжурам”-ын 17 дугаарзүйлийгүндэслэнХөхморьт сумын Мал эмнэлэг үржлийн тасгийн даргын албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтыг нийтэдзарлажбайна.

                               Нэг. Сонгон шалгаруулалтын зорилго

               Хөхморьт сумын Мал эмнэлэг үржлийн тасгийн даргын албантушаалын сулоронтоогсонирхогчиргэдээстус тус өрсөлдүүлэншалгаруулжнөхөхөдоршино.

 • Улсын Их Хурлын 2003 оны 13 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Төрийнжинхэнэалбаныудирдахалбантушаалдтомилогдохажилтныгсонгоншалгаруулахжурам”,
 • Төрийн албаны зөвлөлийн 2013 оны 14 дүгээр тогтоолоор батлагдсан Төрийнжинхэнэалбаныудирдахалбантушаалдтомилогдохажилтнысонгоншалгаруулалтын үнэлгээ, дүгнэлт гаргах заавар”-ыгТөрийналбанызөвлөлийнwww.csc.gov.mnгэсэнцахимхуудсандтавьсанбөгөөдбүртгүүлэхиргэдэнэхүүжурам, заавартай заавал танилцсанбайна. 

                              

Хоёр. Сонгон шалгаруулалтын бүртгэл

 • Зарлагдаж буй сул орон тоонд тухайн албан тушаалд тавигдах боловсрол, мэргэжил, мэргэшил, туршлага, ур чадвар болон тусгай шаардлагыг хангасан, энэ албан тушаалд ажиллахыг хүссэн иргэнийг  бүртгэнэ.

 

Төрийналбанытухайхуулийн 10 дугаар зүйлдзааснаартухайнзарлагдсансулажлынбайрандтавигдсан 4 ерөнхийшаардлага (БОЛОВСРОЛ, МЭРГЭЖИЛ, МЭРГЭШИЛ, ТУРШЛАГА)-ыгбүгдийгньхангасаниргэн л бүртгүүлэхболомжтойбөгөөдэнэньтухайниргэн “Баримтбичгийншалгалт”-д “Тэнцсэн” гэсэнүнэлгээавчбайнагэсэнүгюм. Тухайлбал:

 

 • ”Боловсролыншаардлага”:Бакалаврынболовсролынзэргийншаардлагатавигдсанажлынбайрандбакалаврындээдболовсролынзэрэгтэйиргэнбүртгүүлэхболомжтой.
 • ”Мэргэжлийншаардлага”: Их, дээдсургуульдсуралцанэзэмшсэнүндсэнмэргэжлийгойлгоно.Үүнд: Ихэмч, нягтланбодогчгэхмэт. /Их, дээдсургуультөгссөндипломдээрхэзэмшсэнмэргэжлийннэрнотолгооболно/
 • “Мэргэшлийншаардлага”: Их, дээдсургуульдсуралцантөгсөж, бакалаврындээдболовсрол, тодорхоймэргэжилэзэмшсэнийдарааүндсэнмэргэжлээрээболонөөрчиглэлээрмэргэшүүлэх, мэргэжилдээшлүүлэхсургалтадхамрагдсан, үүнийдотортодорхойхугацаандтухайнзарлагдсанчиглэлээркурстсуралцсанаасэхлээдмагистр, докторынзэрэгхамгаалсангэхмэтсургалт, дадлагажилтадямарнэгхэлбэрээрхамрагдсанбайхыгойлгоно. /Энэтухайхолбогдохдиплом, гэрчилгээ/сертификатнотолгооболно/
 • ”Туршлагыншаардлага”: “Мэргэжлээрээажилласанбайх” гэснийгтухайнмэргэжлээрээулсынболонхувийнхэвшилдажилласныгойлгоно. АжилласанжилийгИргэнийхуулийн 71 дүгээрзүйлдзаасанхугацаатооцохжурмындагуухоногоортооцдог. Жишээнь, мэргэжлээрээ 1-ээс доошгүйжилажилласанбайхшаардлагатавигдсанбайнагэвэлягхоногоороотооцоход 365 хоноггүйцсэнбайхёстойгэсэнүг. /ЭнэхугацаагтооцохдооНийгмийндаатгалындэвтрийн“Ажилдорсон, шилжсэн, чөлөөлсөн”гэсэнхүснэгтэдбичигдсэнажилласанхугацаагбаримтална/.

 

Хэрэвтухайнзарлагдсансулажлынбайрандтавигдсан 4 ерөнхийшаардлага (боловсрол, мэргэжил, мэргэшил, туршлага)-ыгбүрэнхангаагүйиргэнийгбүртгэвэл, энэньТөрийналбанытухайхуулийгзөрчсөн, ёсзүйгүйүйлдэлболохтулбүртгэлявуулжбайгааажлын хэсэгиймиргэнийгбүртгэхболомжгүйгэдгийгурьдчилананхааруулжбайна.

 

 • Сонгон шалгаруулалтанд өрсөлдөхиргэдийн материалыг Төрийн албаны    салбар зөвлөлөөс томилсон  сонгон шалгаруулах комиссГовь-Алтай аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын 1 дүгээр давхарт 117 тоот өрөөнд  2018 оны 07 дугаар сарын 02-03-ныөдрийн09.00-12.00, 14.00-17.00 цагийн хооронд хүлээн авна.

 

Гурав. Сонгоншалгаруулалтадорохыгхүссэниргэндордурдсанматериалыгбүрдүүлэнөөрийнбиеэриржбүртгүүлнэ. Үүнд:

 

 • Төрийналбанхаагчийнанкет (маягт № 1);
 • Боловсролынтүвшингтодорхойлсонбаримтбичиг /диплом/-ийнэххувийгнотариатааргэрчлүүлсэнхуулбарынхамт; /Гадаададих, дээдсургуультөгссөнболбаталгааторчуулгынгазраарМонголхэлдээрхөрвүүлсэнбайх/
 • Мэргэшүүлэхсургалтандхамрагдсанболгэрчлэхбаримтбичгийнэххувийгхуулбарынхамт;
 • МонголУлсыниргэнийүнэмлэхний эх хувийг хуулбарын хамт;
 • АжилласанжилийгтооцохХөдөлмөрийнболоннийгмийндаатгалындэвтрийнэхнийнүүрхуудсыгхөдөлмөрийнүйлажиллагааныхөдөлгөөнийгбаталгаажуулсанбусадхуудасныхуулбар, эххувийнхамт /ажилласанжилийгтооцохтулхөдөлмөрийнүйлажиллагаагаахөдөлмөрийнболоннийгмийндаатгалындэвтэртбичигдсэнон, сар, өдрөөрньнарийвчланбичижбэлтгэжирэх/,
 • Ажилбайдлынтодорхойлолт;
 • 4х3-ийн хэмжээтэй 2 хувьцээжзураг/1 ш ньанкетдээрнаагдсанбайх/;
 • Цэргийн үүрэгтний үнэмлэхний хуулбар /нотариатаар гэрчлүүлсэн байх/ /Төрийн албаны тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.2.4-д заасны дагуу 1990 оны 05 дугаар сарын 06-ны өдрөөс хойш төрсөн хүмүүст хамаарна/
 • Бүртгэлийн хураамж 10000 төгрөг байна.

 

Дээрхбаримт бичгийг дутуубүрдүүлсэниргэнийгбүртгэхгүй.

 

Дөрөв. Сонгон шалгаруулалтын хуваарь, хугацаа

 • Сонгон шалгаруулалтын комисс болон ажлын хэсэг зарлагдсан ажлын байранд бүртгүүлэхээр хүссэн иргэдийн материалыг тухайн ажлын байранд тавигдсан шаардлагыг хангасан эсэхэд нэг бүрчлэн тулган шалгаж, уг ажлын байранд тавигдсан шаардлага хангаагүй иргэний материалыг буцаана.

 

 • 2018 оны 07 дугаар сарын 04-ныөдрийн 09.00 цагт сонгон шалгаруулалт эхлэх бөгөөд  доорхи байдлаар зохион байгуулна. 

 

 1. Удирдах ур чадварын түвшингийн шалгалт/Хууль эрх зүйн чиглэлийн сорилын 60 хувьд зөв хариулж, босго оноог хангасан иргэн дараагийн шалгалт /Мэдээллийн технологийн мэдлэгийн түвшин тогтоох шалгалт болон Бичгийн шалгалт/-ад орно/
 2. Ярилцлагын шалгалт/Мэдлэг, хандлага, зан үйлийг тодорхойлох/

 

 • Төрийн жинхэнэ албаны удирдах ажилтны сонгон шалгаруулалтанд орох иргэн Иргэний үнэмлэхтэйгээ ирнэ.

Тав. Ажлын байранд тавигдсан шаардлага

СонгоншалгаруулалтадорохиргэнньТөрийналбанытухайхуулийн 10.1-д заасанерөнхийшаардлагаболонтомилохэрхбүхийбайгууллага, албан тушаалтны баталсанажлынбайрандтавигдахдараахшаардлагыгхангасанбайна:

 

Хөхморьт сумын Мал эмнэлэг үржлийн тасгийндаргын ажлын байрны шаардлага:

 

Ерөнхийшаардлага

Үзүүлэлт

Ажлынбайрандтавигдахшаардлага

Боловсрол

Бакалавр ба түүнээс дээш зэрэгтэй

Мэргэжил

Малын их эмч

Мэргэшил

Мал эмнэлгийн чиглэлээр сургалтад хамрагдсан байх

Туршлага

-

Урчадвар

- Манлайлах, төлөвлөх, удирданзохионбайгуулах, шийдвэр гаргах, багаар ажиллах, хяналт тавих, бичигбаримтболовсруулах чадвартай байх;

- Гадаад хэлний зохих мэдлэгтэй, компьютерийн хэрэглээний программыг бүрэн эзэмшсэн байх

 

Тусгайшаардлага

- Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэмжээг чанд сахих,

- Байгууллага, хувь хүний нууцыг хадгалах,

- Авлига хүнд суртлаас ангид байх.

 

 • Сонгон шалгаруулалттай холбоотойасуудлаарГовь-Алтай аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын 70483001 утсаар холбогдож лавлагаа авч  болно.

Зургаа. Сонгон шалгаруулалтандорохиргэдийнуншижсудлахэрхзүйнбаримтбичиг

Монгол Улсын Үндсэн хууль, Төрийн алба, төрийн албан хаагчийн үйл ажиллагаатай холбоотой хууль тогтоомж болон Төрийн албаны зөвлөлөөс бэлтгэн гаргасан “Төрийн албаны мэргэшлийн шалгалт, сонгон шалгаруулалтад бэлтгэх гарын авлага”-тай танилцаж, бэлдэнэүү.

Харилцах ХАЯГ: Говь-Алтай аймгийн Засаг даргын Тамгын газар,

   Төрийн албаны салбар зөвлөл