Аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар, Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар, Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны удирдах, гүйцэтгэх албан тушаалын тусгай шалгалт зарлагдлаа.

2021.12.21

Аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар, Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар, Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны удирдах, гүйцэтгэх албан тушаалын тусгай шалгалт зарлагдлаа. Шалгалтын бүртгэлийг 2021.12.24-ний өдрийн 09:00-17:00 цаг хүртэл цахимаар бүртгэнэ. Шалгалт 2021.12.28-ны өдөр зохион байгуулагдана.