12 сарын захирамж

2020.12.01

Өндөржүүлсэн бэлэн байдлыг хангах тухай

А/660

12.01

Татах

Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын үед хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай

А/661

12.02

Татах

Онцгой комиссын гишүүдийг шинэчлэн батлах тухай

А/662

12.02

Татах

Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай

А/663

12.04

Татах

Ажлын хэсэг байгуулах тухай /Махны нөөц бүрдүүлэх/

А/664

12.04

Татах

Захирамжид нэмэлт оруулах

А/665

12.04

Татах

Комисс томилох тухай

А/666

12.09

Татах

Комисс томилох тухай

А/667

12.09

Татах

Ажлын хэсэг байгуулах тухай /Номын сан/

А/668

12.11

Татах

Гамшгаас хамгаалах өндөржүүлсэн бэлэн байдлын үед арга хэмжээ авах тухай

А/669

12.11

Татах

 

А/670

12.14

Татах

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай /Цагдаагийн газар/

А/671

12.14

Татах

 

А/672

12.14

Татах

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай /Дарив/

А/673

12.14

Татах

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай /Бугат/

А/674

12.14

Татах

Сургалт зохион байгуулах тухай /Гамшиг, хүүхэд хамгаалал/

А/675

12.14

Татах

Гамшгаас хамгаалах өндөржүүлсэн бэлэн байдлын үед зохион байгуулалтын арга хэмжээ авах тухай

А/676

12.14

Татах

Хяналтын тооллого зохион байгуулах тухай

А/677

12.17

Татах

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай /эм, эмнэлгийн хэрэгсэл/

А/678

12.17

Татах

Ажлын хэсэг байгуулах тухай /БТСГ/

А/679

12.17

Татах

Комисс томилох тухай /Хөхморьт сум худаг/

А/681

12.22

Татах

Комисс томилох тухай /ЦГ-ын барилга/

А/682

12.22

Татах

Цэргийн бүртгэл явуулах тухай

А/683

12.22

Татах

Эмнэлгийн аюултай хог хаягдал бутлах төхөөрөмж авахад хөрөнгө гаргах тухай

А/684

12.22

Татах

Аймгийн Татварын хэлтэст дэмжлэг үзүүлэх тухай

А/685

12.22

Татах

Захирамж хүчингүй болгох тухай

А/686

12.22

Татах

Нэг удаагийн хамгаалах хувцасны нөөц бүрдүүлэх тухай

А/687

12.23

Татах

Дэмжлэг үзүүлэх тухай

А/688

12.23

Татах

Д.Ганзоригт урамшуулал олгох тухай

А/689

12.23

Татах

Шидэгч принтер засварлахад хөрөнгө зарцуулах тухай

А/690

12.23

Татах

 

А/691

12.24

Татах

Гамшгаас хамгаалах өндөржүүлсэн бэлэн байдлын хугацаа сунгах тухай

А/692

12.24

Татах

 

А/693

12.24

Татах

Хувилагч машин худалдан авахад хөрөнгө гаргах тухай

А/694

12.24

Татах

Хөрөнгө зарцуулах тухай

А/695

12.24

Татах

 

А/696

12.24

Татах

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

А/697

12.24

Татах