5 сар

А/268

2023.05.01

Газрын талбайн хэмжээ, зориулалт өөрчлөх тухай

Татах

А/269

2023.05.02

Баруун бүсийн сургалт зохион байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх тухай

Татах

А/270

2023.05.03

Төсвийн сар улирлын 2023 оны хуваарь батлах тухай

Татах

А/271

2023.05.03

Комисс томилох тухай

Татах

А/272

2023.05.03

Комисс томилох тухай

Татах

А/273

2023.05.03

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай

Татах

А/274

2023.05.05

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

А/275

2023.05.05

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

А/276

2023.05.05

Багш, ажилтныг чадавхжуулах, авилгаас урьдчилан сэргийлэх сургалт зохион байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх тухай

Татах

А/277

2023.05.05

Согтууруулах ундааны хариуцлагатай үйлчилгээни сургалтын жишиг хөтөлбөр, модуль, гэрчилгээний загвар батлах тухай

Татах

А/278

2023.05.05

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

А/279

2023.05.08

Ажлын хэсэг томилох тухай

Татах

А/280

2023.05.09

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

А/281

2023.05.09

Өмнө нь гэр бүлийн хэрэгцээнд дундаа хамтран өмчилсөн газрыг гэр бүлийн нэг гишүүнд шилжүүлэн өмчлүүлэх тухай

Татах

А/282

2023.05.09

Захирамж хэсэгчлэн хүчингүй болгох тухай

Татах

А/283

2023.05.09

Газар эзэмших эрх олгох тухай

Татах

А/284

2023.05.09

Гэрээ шууд байгуулах эрх олгох тухай

Татах

А/285

2023.05.09

Комисс томилох тухай

Татах

А/286

2023.05.10

Газрын талбайн хэмжээ өөрчлөх тухай

Татах

А/287

2023.05.10

Газрын байршил, зориулалт өөрчлөх тухай

Татах

А/288

2023.05.10

Эрхийн гэрчилгээний хугацаа сунгах тухай

Татах

А/289

2023.05.10

Газар эзэмших эрх олгох тухай

Татах

А/290

2023.05.10

Газар эзэмших эрх олгох тухай

Татах

А/291

2023.05.10

Газар эзэмших эрх олгох тухай

 

Татах

А/292

2023.05.11

Эрх шилжүүлэх тухай

Татах

А/293

2023.05.11

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Татах

А/294

2023.05.11

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Татах

А/295

2023.05.12

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Татах

А/296

2023.05.12

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай

Татах

А/297

2023.05.12

Дэмжлэг үзүүлэх тухай

Татах

А/298

2023.05.12

Захирамж хүчингүй болгох тухай

Татах

А/299

2023.05.15

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

А/300

2023.05.15

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Татах

А/301

2023.05.15

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Татах

А/302

2023.05.15

Орон нутгийн судлах музей барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комисс томилох тухай

Татах

А/303

2023.05.15

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

А/304

2023.05.15

Эрх шилжүүлэх тухай

Татах

А/305

2023.05.15

Гэрээ шууд байгуулах эрх олгох тухай

Татах

А/305

2023.05.16

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

А/306

2023.05.16

Хөрөнгө зарцуулах тухай

Татах

А/307

2023.05.16

Хөрөнгө зарцуулах тухай

Татах

А/308

2023.05.17

Ажлын хэсэг байгуулж, хөрөнгө гаргах тухай

Татах

А/309

2023.05.17

Газар эзэмших эрх олгох тухай

Татах

А/310

2023.05.17

Газрын талбайн хэмжээ өөрчлөх тухай

 

Татах

А/311

2023.05.18

Тайван цагт цэргийн жинхэнэ албанаас эрүүл мэндээр чөлөөлөх тухай

Татах

А/312

2023.05.19

Үндэсний их баяр, Хантайшир уул аймгийн 100 жилийн ойг тэмдэглэх бэлтгэл ажлыг хангах ажлын хэсэг байгуулах тухай  

Татах

А/313

2023.05.23

Гэрээ шууд байгуулах эрх олгох тухай

Татах

А/314

2023.05.23

Гэрээ шууд байгуулах эрх олгох тухай

Татах

А/315

2023.05.24

Комисс томилох тухай

Татах

А/316

2023.05.24

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Татах

А/317

2023.05.24

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Татах

А/318

2023.05.24

Аймгийн Эрүүл мэндийн газрын бүтэц орон тоо батлах тухай

Татах

А/319

2023.05.24

Электрон тамхи, түүний дагалдах хэрэгслийн худалдан борлуулахыг хориглох тухай

Татах

А/320

2023.05.24

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

А/321

2023.05.25

Газрын талбайн хэмжээ өөрчлөх тухай

Татах

А/322

2023.05.29

Малын түүвэр судалгаа явуулах тухай

Татах

А/323

2023.05.29

“Дархлаажуулалтын 10 хоног” зохион байгуулах тухай

Татах

А/324

2023.05.30

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Татах

А/325

2023.05.31

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

А/326

2023.05.31

Гэрээ шууд байгуулах эрх олгох тухай

Татах