6-р сар

А/387

2024.06.03

Захирамж хэсэгчлэн хүчингүй болгох тухай

Татах

А/388

2024.06.03

Газар эзэмших эрхийг бусдад шилжүүлэх тухай

Татах

А/389

2024.06.03

Газар эзэмших эрхийг бусдад шилжүүлэх тухай

Татах

А/390

2024.06.03

Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацаа сунгах тухай

Татах

А/391

2024.06.03

Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний дуудлага худалдаа явуулах тухай 

Татах

А/392

2024.06.03

Газар эзэмших эрхийг бусдад шилжүүлэх тухай

Татах

А/393

2024.06.03

Өмнө нь гэр бүлийн хэрэгцээнд дундаа хамтран өмчилсөн газрыг гэр бүлийн нэг гишүүнд шилжүүлэн өмчлүүлэх тухай 

Татах

А/394

2024.06.03

Газар эзэмших эрхийг бусдад шилжүүлэх, эрхийн гэрчилгээний хугацаа сунгах тухай

Татах

А/395

2024.06.03

Газар хэлбэр өөрчлөх тухай

Татах

А/396

2024.06.03

Эрхийн төрөл өөрчлөх тухай

Татах

А/397

2024.06.03

Газар  эзэмших бусдад шилжүүлэх тухай

Татах

А/398

2024.06.03

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай

Татах

А/399

2024.06.04

Комисс томилох тухай

Татах

А/400

2024.06.04

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

А/401

2024.06.04

Комисс томилох тухай

Татах

А/402

2024.06.04

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Татах

А/403

2024.06.04

 Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

А/404

2024.06.04

Хамгаалалтын бүс тогтоох тухай

Татах

А/405

2024.06.05

Салбар зөвлөлийг шинэчлэн байгуулах тухай

Татах

А/406

2024.06.05

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

А/407

2024.06.05

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

А/408

2024.06.05

Эрх шилжүүлэх тухай

Татах

А/409

2024.06.06

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай

Татах

А/410

2024.06.07

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Татах

А/411

2024.06.07

Газар ашиглалтын зориулалт өөрчлөх

Татах

А/412

2024.06.07

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Татах

А/413

2024.06.07

Комисс томилох тухай

Татах

А/414

2024.06.07

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

А/415

2024.06.07

Шуурхай штаб байгуулах тухай

Татах

А/416

2024.06.07

Газар ашиглалтын зориулалт өөрчлөх тухай

Татах

А/417

2024.06.07

Төр, захиргааны байгууллагуудын ажлын цагийн хуваарьт зохицуулалт хийх тухай

Татах

А/418

2024.06.11

Дэмжлэг үзүүлэх тухай

Татах

А/419

2024.06.11

Дэмжлэг үзүүлэх тухай

Татах

А/420

2024.06.11

Дэмжлэг үзүүлэх тухай

Татах

А/421

2024.06.11

Дэмжлэг үзүүлэх тухай

Татах

А/422

2024.06.12

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

А/423

2024.06.12

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

А/424

2024.06.12

Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай

Татах

А/425

2024.06.12

Комисс байгуулах тухай

Татах

А/426

2024.06.13

Аж ахуйн тооцоотой үйлдвэрийн газруудын онцгой нөхцөл бүхий хөдөлмөрийн гэрээний биелэлтийн тухай

Татах

А/427

2024.06.13

Улсын төсөвт үйлдвэрийн газруудын онцгой нөхцөл бүхий хөдөлмөрийн гэрээний биелэлтийн тухай

Татах

А/428

2024.06.13

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Татах

А/429

2024.06.13

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

А/430

2024.06.14

Дэмжлэг үзүүлэх тухай

Татах

А/431

2024.06.14

Дэмжлэг үзүүлэх тухай

Татах

А/432

2024.06.14

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

А/433

2024.06.14

Төсөл санхүүжүүлэх тухай

Татах

А/434

2024.06.14

Үерийн хариу арга хэмжээний төлөвлөгөө батлах тухай

Татах

А/435

2024.06.18

Гэрээ байгуулах эрх олгох  тухай

Татах

А/436

2024.06.19

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Татах

А/437

2024.06.19

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай

Татах

А/438

2024.06.24

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

А/439

2024.06.24

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

А/440

2024.06.24

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

А/441

2024.06.24

Цэргийн дүйцүүлэх албанаас хасах тухай

Татах

А/442

2024.06.24

Дүйцүүлэх албаны иргэдийг халах тухай

Татах

А/443

2024.06.24

Согтууруулах ундаа худалдах түүгээр, үйлчилгээ эрхлэхийг түр хугацаагаар хориглох тухай 

Татах

А/444

2024.06.25

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

А/445

2024.06.25

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Татах

А/446

2024.06.26

Аймгийн баяр наадам зохион байгуулах ажлын хэсэг байгуулах тухай

Татах

А/447

2024.06.26

Гэрээ байгуулах тухай

Татах

А/448

2024.06.26

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай

Татах

А/449

2024.06.26

Эрхийн гэрчилгээний хугацаа сунгах тухай

Татах

А/450

2024.06.26

Газар эзэмших эрх хэсэгчлэн дуусгавар болгох тухай

Татах

А/451

2024.06.26

Газрын хэлбэр өөрчлөх тухай

Татах

А/452

2024.06.26

Газар эзэмших эрх олгох тухай

Татах

А/453

2024.06.26

Газрын байршил, талбайн хэмжээ өөрчлөх тухай

Татах

А/454

2024.06.26

Захирамжид өөрчлөлт оруулах тухай

Татах

А/455

2024.06.26

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай

Татах

А/456

2024.06.26

“Бурхан буудай” уулын тэнгэрийг тайх ёслолыг зохион байгуулах тухай 

Татах

А/457

2024.06.26

Захирамжийн хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай

Татах

А/458

2024.06.26

Сумын баяр наадмын тов товлох тухай

Татах

А/459

2024.06.27

Дэмжлэг үзүүлэх тухай

Татах