9 сар

Дугаар

Огноо

Товч утга

Файл татах

1

А/558

2022.09.01

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

2

А/559

2022.09.02

Гэрээ шууд байгуулах эрх шилжүүлэх тухай

Татах

3

А/560

2022.09.02

Комисс томилох тухай

Татах

4

А/561

2022.09.02

Комисс томилох тухай

Татах

5

А/562

2022.09.02

Комисс томилох тухай

Татах

6

А/563

2022.09.05

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

7

А/564

2022.09.05

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

8

А/565

2022.09.06

Сургалтад оролцуулах тухай

Татах

9

А/566

2022.09.06

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

10

А/567

2022.09.07

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

11

А/568

2022.09.07

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Татах

12

А/569

2022.09.08

Гамшгийн сангаас хөрөнгө зарцуулах тухай

Татах

13

А/570

2022.09.08

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Татах

14

А/571

2022.09.08

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Татах

15

А/572

2022.09.08

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай

Татах

16

А/573

2022.09.08

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

17

А/574

2022.09.12

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Татах

18

А/575

2022.09.13

“Аварзэд-100” түүх ба орчин үе эрдэм шинжилгээний бага хурал зохион байгуулах тухай

Татах

19

А/576

2022.09.13

Орон нутгийн өмчид бүртгэлтэй тээврийн хэрэгслүүдийг хүлээлгэн өгөх ажлын хэсэг байгуулах тухай

Татах

20

А/577

2022.09.13

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

21

А/578

2022.09.13

Төрийн байгууллага, албан хаагчдын эх хэлний зохистой хэрэглээг дэмжих аян зохион байгуулах тухай

Татах

22

А/579

2022.09.15

Комисс томилох тухай

Татах

23

А/580

2022.09.15

Элсэлтийн ерөнхий шалгалтад амжилт үзүүлсэн багш, сурагчид, албан хаагчид, байгууллагыг урамшуулах журам батлах тухай

Татах

24

А/581

2022.09.15

Монгол улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай

Татах

25

А/582

2022.09.15

Захирамж хүчингүй болгох тухай

Татах

26

А/583

2022.09.15

Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай

Татах

27

А/584

2022.09.15

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

28

А/585

2022.09.15

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

29

А/586

2022.09.15

Шүлхий өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх намрын дархлаажуулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай

Татах

30

А/587

2022.09.16

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Татах

31

А/588

2022.09.16

Нийгмийн ажилтны ёс зүйн салбар хороо байгуулах тухай

Татах

32

А/589

2022.09.16

Тусгай зөвшөөрөл олгох, сунгах тухай

Татах

33

А/590

2022.09.20

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Татах

34

А/591

2022.09.20

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай

Татах

35

А/592

2022.09.20

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Татах

36

А/593

2022.09.20

Ээлжит цэрэг татлага явуулах тухай

Татах

37

А/594

2022.09.20

Цэргийн дүйцүүлэх албыг мөнгөн төлбөрийн хэлбэрээр орлуулан хаасан иргэдийн нэрсийг батлах тухай

Татах

38

А/595

2022.09.21

Комисс томилох тухай

Татах

39

А/596

2022.09.21

Комисс томилох тухай

Татах

40

А/597

2022.09.23

Комисс томилох тухай

Татах

41

А/598

2022.09.23

Малын шилжилт хөдөлгөөнийг хязгаарлах тухай

Татах

42

А/599

2022.09.23

Үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулах тухай

Татах

43

А/600

2022.09.26

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Татах

44

А/601

2022.09.26

Гамшгийн сангаас хөрөнгө зарцуулах тухай

Татах

45

А/602

2022.09.26

Сургууль, цэцэрлэгийн тусгай зөвшөөрөл олгох, сунгах тухай

Татах

46

А/603

2022.09.26

Газар эзэмших эрх олгох тухай

Татах

47

А/604

2022.09.27

Захирамжид өөрчлөлт оруулах тухай

Татах

48

А/605

2022.09.27

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Татах

49

А/606

2022.09.29

Комисс томилох тухай

Татах

50

А/607

2022.09.29

Гэрээ шууд байгуулах эрх олгох тухай

Татах

51

А/608

2022.09.29

Гэрээ шууд байгуулах эрх олгох тухай

Татах

52

А/609

2022.09.29

Гэрээ шууд байгуулах эрх олгох тухай

Татах

53

А/610

2022.09.29

Гэрээ шууд байгуулах эрх олгох тухай

Татах

54

А/611

2022.09.29

Комисс томилох тухай

Татах

55

А/612

2022.09.29

Зөвлөл байгуулах тухай

Татах

56

А/613

2022.09.30

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

57

А/614

2022.09.30

Элсэлтийн ерөнхий шалгалтад амжилт үзүүлсэн сургууль,  Багш, сурагчдыг урамшуулах тухай

Татах

58

А/615

2022.09.30

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Татах

59

А/616

 

 

Татах

60

А/617

 

 

Татах

61

А/618

2022.09.30

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах