НИЙГМИЙН БОДЛОГЫН ХЭЛТСИЙН ҮНДСЭН ЧИГ ҮҮРЭГ

2021.10.05

Чиг үүрэг: Аймгийн нийгмийн хөгжлийн стратеги, бодлогыг боловсруулах, төлөвлөх, боловсрол, соёл урлаг, шинжлэх ухаан, спорт, эрүүл мэнд, нийгмийн халамж үйлчилгээ, хөдөлмөр эрхлэлт, ядуурлыг бууруулах, хүүхэд залуучууд, эмэгтэйчүүд, ахмадууд зэрэг хүн ам зүйн чиглэлээр бодлого, хөтөлбөр, төсөл боловсруулах, зөвлөгөө дэмжлэгээр хангах, хэрэгжилтийг зохион байгуулах зэрэг чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ. 

 

 

 

Б.Алтайбаатар

Л.ОТГОНЧИМЭГ

НИЙГМИЙН БОДЛОГЫН  ХЭЛТСИЙН ДАРГА

Өрөөний №107-А, Утас: 70484343 , Цахим хаяг: otgonchimeg@govi-altai.gov.mn

 

 • Салбарын асуудлаар баримтлах бодлого, хөтөлбөр, төсөл боловсруулах, хэрэгжилтийг зохицуулах, зохион байгуулах, удирдлагаар хангах;
 • Засаг даргыг бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэхэд нь бодлогын зөвлөгөө, мэдээллээр хангах, салбарын чиглэлээр эрх зүйн болон мэргэжил арга зүйн туслалцаа үзүүлэх;
 • Хэлтсийн үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах, албан хаагчдыг мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар хангах, үр дүнгийн гэрээний биелэлт, үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэжлийн түвшинг үнэлэх;
 • Эрхлэх асуудлын хүрээнд төрийн бодлого, хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх, биелэлтийг хангах.

Л. АРИУНТУЯА

ХҮН АМ ЗҮЙ, ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН

БОДЛОГО ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН

    Өрөөний №107-А, Утас: 70483060, Цахим хаяг: ariuntuya@govi-altai.gov.mn

 • Хүн ам зүй /хүүхэд, залуучууд, ахмад настан, гэр бүл/, хөдөлмөр эрхлэлт, ядуурлыг бууруулах, нийгмийн хамгаалал /халамж, даатгал/-ын  талаар баримтлах хөгжлийн бодлого, хөтөлбөр, төсөл боловсруулах, хэрэгжилтийг зохицуулах, зохион байгуулах;
 • Салбарын хууль тогтоомж, шийдвэрийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, мэргэжил арга зүйн удирдлага, зөвлөгөө, мэдээллээр хангах;
 • Салбарын хөгжлийн талаар суурь судалгааг хийж, сул болон давуу талыг тодорхойлох, дүгнэлт гаргах.

Д.МӨНХСУВД

БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ УРЛАГ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН БОДЛОГО ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН

    Өрөөний №107-А, Утас: 70483060, Цахим хаяг: munkhsuvd@govi-altai.gov.mn

 • Боловсрол соёл урлаг биеийн тамир спортын талаар баримтлах хөгжлийн бодлого, хөтөлбөр, төсөл боловсруулах, хэрэгжилтийг зохицуулах, зохион байгуулах;
 • Салбарын хууль тогтоомж, шийдвэрийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, мэргэжил арга зүйн удирдлага, зөвлөгөө, мэдээллээр хангах;
 • Салбарын хөгжлийн талаар суурь судалгааг хийж, сул болон давуу талыг тодорхойлох, дүгнэлт гаргах.

 

 

 

 

 

Б.МЯНГАНБАЯР 

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН  БОДЛОГО, ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ

ИРГЭД ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН

Өрөөний №107-А, Утас: 70483060, Цахим хаяг: sonintsetseg@govi-altai.gov.mn

 • Эрүүл мэнд, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд, жендерийн талаар баримтлах хөгжлийн бодлого, хөтөлбөр, төсөл боловсруулах, хэрэгжилтийг зохицуулах, зохион байгуулах;
 • Салбарын хууль тогтоомж, шийдвэрийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, мэргэжил арга зүйн удирдлага, зөвлөгөө, мэдээллээр хангах;
 • Салбарын хөгжлийн талаар суурь судалгааг хийж, сул болон давуу талыг тодорхойлох, дүгнэлт гаргах.
Мөнхсувд.Д