МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗРЫН ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧДАД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

2019.04.09

         Аймгийн ЗДТГ-ын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын хэлтсээс 2019 оны 04 дүгээр сарын 05-ны өдөр Мэргэжлийн хяналтын газрын төрийн жинхэнэ албан хаагчдад Бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийг хэрэгжүүлэх талаар” болон “Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулахад анхаарах асуудал” сэдвүүдээр сургалт зохион байгууллаа.