Төрийн үйлчилгээ
Багийн Засаг даргын оршин суугаа газрын хаягийн тодорхойлолт
Багийн Засаг даргын оршин суугаа газрын хаягийн тодорхойлолт (Баянхайрхан 1 баг)
Авто тээврийн хэрэгслийг улсын бүртгэлээс хасуулах
Авто тээврийн хэрэгслийг улсын бүртгэлээс хасуулах нь тээврийн хэрэгслийн эзэмшигчдэд зориулсан үйлчилгээ юм.
Авто тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээ нөхөн олгох хүсэлт хүлээн авах
Авто тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээг алдсан, гээснийг нөхөн авах үйлчилгээ юм. Торгууль, татвар, даатгал, үзлэг оношлогоо дутуу тохиолдолд хүсэлтийг шийдвэрлэх боломжгүйг анхаарна уу
Авто тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээ солих үйлчилгээ
Авто тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээг эзэмшигчийн хүсэлтээр солих үйлчилгээ юм.
Ажлын байрны галын аюулгүй байдлын дүгнэлт гаргах
Байгууллага, иргэн, аж ахуйн нэгж өөрийн үйл ажиллагааны хүрээнд Галын аюулгүй байдлын тухай хууль болон бусад холбогдох эрх зүйн баримт бичигт заасан эрх үүргээ биелүүлж, барилгын норм ба дүрэм, стандартын шаардлагыг хангасан эсэхэд галын аюулгүй байдлын дүгнэлт олгох төрийн үйлчилгээ юм.
Багийн Засаг даргын оршин суугаа газрын хаягийн тодорхойлолт (Баяншанд 2)
Багийн Засаг даргын оршин суугаа газрын хаягийн тодорхойлолт (Жаргалант 3)
Багийн Засаг даргын оршин суугаа газрын хаягийн тодорхойлолт (Жинст)
Багийн Засаг даргын оршин суугаа газрын хаягийн тодорхойлолт (Индэрт)
Багийн Засаг даргын оршин суугаа газрын хаягийн тодорхойлолт (Наран)
Багийн Засаг даргын оршин суугаа газрын хаягийн тодорхойлолт (Оргил)
Багийн Засаг даргын оршин суугаа газрын хаягийн тодорхойлолт (Рашаант)
Багийн Засаг даргын оршин суугаа газрын хаягийн тодорхойлолт (Түмэн)
Багийн Засаг даргын оршин суугаа газрын хаягийн тодорхойлолт (Харзат)
Байгаль орчны нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээ
Шинээр байгуулах болон одоо ажиллаж буй үйлдвэрлэл үйлчилгээ, барилга байгууламж тэдгээрийг өргөтгөх шинэчлэх тохиолдолд хийгддэг үнэлгээ
Байгууллагад хэрэглэгдэх хэвлэмэл хуудасны мэдээлэл бүрэн зөв эсэхийг холбогдох хууль тогтоомжид нийцүүлэн хянан баталгаажуулах, хэвлүүлэх зөвшөөрөл олгох
Байгууллагад хэрэглэгдэх хэвлэмэл хуудасны мэдээлэл бүрэн зөв эсэхийг холбогдох хууль тогтоомжид нийцүүлэн хянан баталгаажуулах, хэвлүүлэх зөвшөөрөл олгох
Барилга байгууламжид цэвэр, бохир усны шугам сүлжээнд холбогдох техникийн нөхцөл олгох
Ус хангамж, ариутгах татуургын төвлөрсөн шугам сүлжээнд холбогдох техникийн нөхцөл олгох үйлчилгээ юм.
Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчилэх тусгай зөвшөөрлийн үйлчилгээ
Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрлийг аж ахуйн нэгж байгууллагад Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хууль, Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль, Тэмдэгтийн хураамжийн хэмжээг тогтоох тухай, Зөрчлийн тухай хуулийн хүрээнд Говь-Алтай аймгийн ИТХ-ын шийдвэрийн дагуу Засаг даргын захирамжаар шийдвэрлэнэ.
Байгууллагын ойтой холбогдох ном судлахад цаг авах хүсэлт
Байгууллагын ойтой холбогдох ном судлахад цаг авч өөрийн биеэр ирж, судлах үйлчилгээ.
Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах хүсэлт хүлээн авах
Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах гэж барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын бүх гишүүд уг комиссын актад гарын үсэг зурж, баталгаажуулан, актын дугаар барилга байгууламжийн паспорт олгосноор тухайн барилга байгууламжийг ашиглаж эхлэх үйл ажиллагаа юм
Барилга байгууламжийн зураг төслийн лавлагаа, хуулбар
Барилга байгууламжийн зураг төсөлд хяналт хийсэн дүгнэлт
Байгууллага, иргэн, аж ахуйн нэгж өөрийн үйл ажиллагааны хүрээнд Галын аюулгүй байдлын тухай хууль болон бусад холбогдох эрх зүйн баримт бичигт заасан эрх үүргээ биелүүлж, барилгын норм ба дүрэм, стандартын шаардлагыг хангасан эсэхэд үндэслэн барилгын иж бүрэн зураг төсөлд хяналт хийж дүгнэлт гаргана.
Газар олголтын баримтын хуулбар
Газар олгосон захирамжийн хуулбар
Газрын орц, гарц хаасан, зөвшөөрөлгүй тэлсэн зөрчлийг мэдээлэх
Иргэн, аж ахуйн нэгж нь өөрийн болон нийтийн эзэмшлийн зам талбайн газрын орц, гарцыг хаасан, зөвшөөрөлгүй тэлсэн зөрчлийг мэдээлэх
Гамшгаас хамгаалах улсын хяналтын байцаагчийн гамшиг осол гарсан тухай акт, дүгнэлт
Байгууллага, иргэн, аж ахуйн нэгж гамшгаас хамгаалах тухай хууль тогтоомжид заасны дагуу гамшиг осолд өртсөнийг нотлох баримт бичгийг гаргаж өгөх төрийн үйлчилгээ юм.
Гүйцэтгэлийн байрзүйн зургийг хот байгуулалтын мэдээллийн санд бүртгүүлэх
Үйлчилгээ хүсэж буй иргэн, аж ахуйн нэгж юуг анхаарах хэрэгтэй вэ? Геодези, зураг зүйн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй ААН-ээр байр зүйн зургийг хийлгэх, Тус үйлчилгээний ангилал, төрөл хэлбэр, тэдгээрийн хоорондын ялгааг товч тодорхойлох, Иргэн, ААН, байгууллагын инженерийн шугам сүлжээ, барилга байгууламжийн зарим мэдээлэл нь нууцын тухай хуулиар хувийн, байгууллагын, төрийн нууцад хамаарагддаг, Тухайн үйлчилгээ хүсэлт гаргахад хугацаа шалгуур байгаа юу? гм үйлчилгээг илүү нарийн тодорхойлоход анхаарна уу. “Геодези, зураг зүйн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй ААН-ээр гүйцэтгэлийн байр зүйн зургийг хийлгэх.” Холбогдох норм дүрэм, стандартын дагуу үйлдэх гэсэн шалгуур тавигдана.
Жижиг дунд үйлдвэрлэл дэмжих орон нутгийн хөнгөлөлттэй зээлд хамрагдсан эсэх тодорхойлолт
ЖДҮ, хоршоо, нөхөрлөлийн үйлдвэрлэлийг дэмжих зорилготой зээл авахад шаардлагатай тодорхойлолт
Инженерийн шугам сүлжээний зурган мэдээллээр үйлчлэх
Тухайн газрын зураг авах эрх бүхий этгээд / Тухайн газрын эзэмшигч, төсөл хэрэгжүүлэгч, гүйцэтгэгч иргэн, ААН/, Эзэмшил газрын кадастрын зураг эсвэл байршил тодорхойлсон зураг, А4/А3 цаасны хэмжээтэй хэвлэнэ, 1:1000/1:500-ны масштабаар хэвлэнэ.
Кино, гэрэл зураг, дуу авианы баримтын үйлчилгээ
Кино, гэрэл зураг, дуу авианы баримтын үйлчилгээ
Малын А дансны лавлагаа
Тухайн лавлагаа нь өрхийн тэргүүлэгчийн овог нэрээр гарах боломжтой лавлагаа болно.