8-р сар

2020.09.22

Нэр

Дугаар

Огноо

Захирамж

1

Комисс томилох тухай

А/451

08.05

Татах

2

Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал хайх, ашиглах эрх олгох тухай

А/452

08.06

Татах

3

Захирамжид өөрчлөлт оруулах тухай

А/453

08.12

Татах

4

Захирамжид өөрчлөлт оруулах тухай

А/454

08.12

Татах

5

Захирамжид өөрчлөлт оруулах тухай

А/455

08.12

Татах

6

Захирамжид өөрчлөлт оруулах тухай

А/456

08.12

Татах

7

Үнэлгээний хороог шинэчлэн байгуулах тухай

А/457

08.12

Татах

8

Комисс байгуулах тухай

А/458

08.12

Татах

9

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай

А/459

08.13

Татах

10

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай

А/460

08.13

Татах

11

Сургалт явуулах тухай

А/461

08.14

Татах

125

Сургалт явуулах тухай

А/462

08.14

Татах

126

Комисс томилох тухай

А/463

08.14

Татах

127

Газар эзэмшүүлэх тухай

А/464

08.17

Татах

128

Гэрээ шууд байгуулах эрх олгох тухай

А/465

08.17

Татах

129

Хичээлийн шинэ жилийн бэлтгэл ажил хангуулах тухай

А/466

08.18

Татах

130

Захирамжид өөрчлөлт оруулах тухай

А/467

08.18

Татах

131

Захирамжид өөрчлөлт оруулах тухай/хүнхэр/

А/468

08.18

Татах

132

Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай

А/469

08.18

Татах

133

Захирамжид өөрчлөлт оруулах тухай/Халиун сум, сүүж/

А/470

08.18

Татах

134

Бүрэн дунд сургууль байгуулах тухай

А/471

08.19

Татах

135

Оюуны түлхүүр бага сургуулийг татан буулгаж, бүлэг шилжүүлэх тухай

А/472

08.19

Татах

136

Комисс томилох тухай

А/473

08.19

Татах

137

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай

А/474

08.20

Татах

138

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай

А/475

08.20

Татах

139

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай

А/476

08.20

Татах

140

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай/Цээл сум, дэд бүтэц/

А/477

08.20

Татах

141

Комисс томилох тухай/Бигэр сумын 320 хүүхдийн сургууль/

А/478

08.26

Татах

142

Хөрөнгө зарцуулах тухай

А/479

08.26

Татах

143

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай

А/480

08.26

Татах

144

Цэцэрлэг байгуулах тухай

А/481

08.26

Татах

145

Комисс томилох тухай/Шарга худаг/

А/482

08.26

Татах

146

Захирамжид өөрчлөлт оруулах тухай

А/483

08.26

Татах

147

Баруун бүсийн сургалт зохион байгуулах тухай

А/484

08.26

Татах

148

Залуучуудын сарын аян зохион байгуулах тухай

А/485

08.26

Татах

149

Захирамжид өөрчлөлт оруулах тухай/Бугат/

А/486

08.26

Татах

150

Комисс томилох тухай

А/487

08.27

Татах

151

Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухай

А/488

08.28

Татах

152

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай

А/489

08.28

Татах

153

Захирамжид өөрчлөлт оруулах тухай

А/490

08.31

Татах