3 сар

А/114

2023.03.07

Комисс байгуулах тухай

Татах

А/115

2023.03.07

Комисс байгуулах ухай

Татах

А/116

2023.03.07

Комисс байгуулах ухай

Татах

А/117

2023.03.13

Комисс томилох тухай

Татах

А/118

2023.03.13

“Эрүүл нийгмийг эмэгтэйчүүд үлгэрлэнэ” үйл ажиллагааг зохион багуулахад хөрөнгө гаргах тухай

Татах

А/119

2023.03.13

Сургалт зохион байгуулах тухай

Татах

А/120

2023.03.13

Цэргийн дүйцүүлэх албыг мөнгөн төлбөрийн хэлбэрээр орлуулан хаасан иргэдийн нэрийн жагсаалт батлах тухай

Татах

А/121

2023.03.13

Цэргийн дүйцүүлэх албыг мөнгөн төлбөрийн хэлбэрээр орлуулан хаасан иргэдийн нэрийн жагсаалт батлах тухай

Татах

А/122

 

2023.03.13

Хүүдийн спортын 7-р наадам зохион байгуулах тухай 

Татах

А/123

2023.3.13

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

А/124

2023.03.13

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

А/125

2023.03.13

Барилгын ажлын зөвшөөрөл олгохоос татгалзах тухай

Татах

А/126

2023.03.13

Хуулийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах ажлын хэсэг байгуулах тухай

Татах

А/127

2023.03.17

Шууд худалдан авалт хийх эрх шилжүүлэх тухай

Татах

А/128

2023.03.17

Төсөл сонгон шалгаруулах хороо байгуулах тухай

Татах

А/129

2023.03.17

Газар эзэмших эрхийг дуусгавар болгож эрхийн гэрчилгээг хүчингүйд тооцох тухай

Татах

А/130

2023.03.17

Эрхийн гэрчилгээний хугацаа сунгах тухай

Татах

А/131

2023.03.17

Хамтран эзэмших нэмэх тухай

Татах

А/132

2023.03.17

Газар эзэмших эрхийг бусдад шилжүүлэх тухай

Татах

А/133

2023.03.17

Эрхийн гэрчилгээний хугацаа сунгах тухай

Татах

А/134

2023.03.17

Захирамж хүчингүй болгох тухай

Татах

А/135

2023.03.17

“Нээлттэй-Алтай” арга хэмжээг зохион байгуулахад хөрөнгө гаргах тухай

Татах

А/136

2023.03.17

Аймгйн хөдөлмөр, нийгмийн түншлэлийн гурван талт хороог шинэчлээн байгуулах тухай

Татах

А/137

2023.03.17

Салбар зөвлөл шинэчлэн батлах тухай

Татах

А/138

2023.03.17

Ажил гүйцэтгүүлж, хөрөнгө гаргах тухай

Татах

А/139

2023.03.17

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Татах

А/140

2023.03.21

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Татах

А/141

2023.03.21

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай

Татах

А/142

2023.03.21

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай

Татах

А/143

2023.03.21

Ажлын хэсэг байгулах тухай

Татах

А/144

2023.03.21

Илүү цагаар ажиллуулбал нэмэгдэл олгох тухай

Татах

А/145

2023.3.22

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

А/146

2023.03.22

Дэмжлэг үзүүлэх тухай

Татах

А/147

2023.03.22

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай

Татах

А/148

2023.03.22

Гэрээ шууд байгуулах эрх олгох тухай

Татах

А/149

2023.03.22

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

А/150

2023.03.22

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

А/151

2023.03.22

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

А/152

2023.03.22

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай

Татах

А/153

2023.03.22

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

А/154

2023.03.22

Сум дундын ойн агийн дүрэм, бүтэц орон тоог шинэчлэн батлах тухай

Татах

А/155

2023.03.22

Дэмжлэг үзүүлэх туай

Татах

А/156

2023.03.23

Гамшгаас хамгаалах алба, мэргэжлийн ангийг шинэчлэн байгуулах тухай

Татах

А/157

2023.03.23

Гамшгийн сангаас хөрөнгө зарцуулах тухай

Татах

А/158

2023.03.23

Эрхийн гэрчилгээний хугацаа сунгах тухай

Татах

А/159

2023.03.23

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Татах

А/160

2023.03.24

Биеийн тамир, спортын газрын бүтэц орон тоог өөрчлөн батлах тухай

Татах

А/161

2023.03.27

Ажлын хэсэг томилох тухай

Татах

А/162

2023.03.27

Мал эмнэлэгийн урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохион байгуулах тухай

Татах

А/163

2023.03.27

Малын сэг зэмийг устгах, ариутгал халдваргүйтгэлийн ажлг зохион байгуулах тухай

Татах

А/164

2023.03.28

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

А/165

2023.03.28

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

А/166

2023.03.29

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Татах

А/167

2023.03.29

Гамшгийн сангаас хөрөнгө зарцуулах тухай

Татах

А/168

2023.03.30

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Татах

А/169

2023.03.30

Өр, авлага хааж тайлагнах тухай

Татах

А/170

2023.03.31

Автотээврийн хэрэгслийн шинэчилсэн бүртгэл, тооллогын ажил зохион байгуулах тухай  

Татах

А/171

2023.03.31

Ажлн хэсэг байгуулах тухай

Татах

А/172

2023.03.31

Олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын санаачилгын дэд зөвлөл шинэчлэн байгуулах тухай

Татах

А/173

2023.03.31

Хурдан морины уралдаан зохон байгуулах тухай  

Татах

А/174

2023.03.31

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Татах

А175

2023.03.31

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

А176

2023.03.31

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах