11 сар

А/598

2023.11.01

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Татах

А/599

2023.11.01

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Татах

А/600

2023.11.01

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

А/601

2023.11.01

Цэргийн дүйцүүлэх албыг мөнгөн төлбөрийн хэлбэрээр орлуулан хаалгах тухай

Татах

А/602

2023.11.02

Теле хяналтын төв байгуулах тухай

Татах

А/603

2023.11.02

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

 

Татах

А/604

2023.11.02

Аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг эгүүлэн татах тухай

Татах

А/605

2023.11.03

Комисс томилох тухай

Татах

А/606

2023.11.03

Комисс томилох тухай

Татах

А/607

2023.11.03

Комисс томилох тухай

Татах

А/608

2023.11.03

Комисс томилох тухай 

Татах

А/609

2023.11.07

Мотоциклийн хөдөлгөөнийг түр хугацаагаар хориглох тухай

Татах

А/610

2023.11.07

Ажлын хэсэг томилох тухай

Татах

А/611

2023.11.07

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

А/612

2023.11.07

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Татах

А/613

2023.11.08

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Татах

А/614

2023.11.15

Д.Дэлгэрт дэмжлэг үзүүлэх тухай

Татах

А/615

2023.11.16

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай

Татах

А/616

2023.11.16

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай

Татах

А/617

2023.11.17

Газар эзэмших эрх олгох тухай

Татах

А/618

2023.11.17

Химийн хорт аюултай бодисын асуудал хариуцсан салбар зөвлөлийг шинэчилэн байгуулах тухай

Татах

А/619

2023.11.17

Цэргийн дүйцүүлэх албанаас хасах тухай

Татах

А/620

2023.11.17

Дүйцүүлэх алба хаасан иргэдийг халах тухай

Татах

А/621

2023.11.17

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Татах

А/622

2023.11.17

Гамшгийн сангаас хөрөнгө гаргах тухай

Татах

А/623

2023.11.20

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Татах

А/624

2023.11.20

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Татах

А/625

2023.11.20

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай

Татах

А/626

2023.11.20

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Татах

А/627

2023.11.21

Хяналтын тооллогыг зохион байгуулах тухай

Татах

А/628

2023.11.21

Цэргийн бүртгэл явуулах тухай

Татах

А/629

2023.11.21

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

А/630

2023.11.21

Комисс томилох тухай

Татах

А/631

2023.11.21

Комисс томилох тухай

Татах

А/632

2023.11.21

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай

Татах

А/633

2023.11.23

Эрхийн гэрчилгээний хугацаа сунгах тухай

Татах

А/634

2023.11.23

Газар эзэмших эрхийг бусдад шилжүүлэх тухай

Татах

А/635

2023.11.23

Эрхийн гэрчилгээний хугацаа сунгаж, газар эзэмших эрхийг бусдад шилжүүлэх тухай

Татах

А/636

2023.11.23

Эрхийн гэрчилгээний хугацаа сунгах тухай

Татах

А/637

2023.11.24

С.Энхтуяад дэмжлэг үзүүлэх тухай

Татах

А/638

2023.11.24

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Татах

А/639

2023.11.27

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

А/640

2023.11.27

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

А/641

2023.11.27

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

А/642

2023.11.17

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

А/643

2023.11.28

Худалдан авах ажиллагааны газар байгуулах тухай

Татах

А/644

2023.11.29

Б.Ганхүрэлд дэмжлэг үзүүлэх тухай

Татах

А/645

2023.11.29

А.Дэлгэржаргалын ажил хүлээлцэх ажлын хэсэг байгуулах тухай

Татах

А/646

2023.11.29

А.Дэлгэржаргалын ажил хүлээлцэх ажлын хэсэг байгуулах тухай

Татах

А/647

2023.11.30

Ч.Угтахбаярт дэмжлэг үзүүлэх тухай

Татах

А/648

2023.11.30

Э.Сарантуяад дэмжлэг үзүүлэх тухай

Татах

А/649

2023.11.30

Г.Болормаад дэмжлэг үзүүүлэх тухай

Татах

А/650

2023.11.30

Газар эзэмших эрх олгох тухай

Татах

А/651

2023.11.30

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Татах