2 САР

2022.03.29

Дугаар

Огноо

Товч утга

Файл татах

1

А/72

2022.02.11

Ажлын хэсэг томилох тухай

Татах

2

А/73

2022.02.11

Эрх шилжүүлэх тухай

Татах

3

А/74

2022.02.14

Комисс байгуулах тухай

Татах

4

А/75

2022.02.14

Комисс байгуулах тухай

Татах

5

А/76

2022.02.14

Комисс байгуулах тухай

Татах

6

А/77

2022.02.14

Төр, улаан загалмайн хамтын ажиллагааны салбар зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай

Татах

7

А/78

2022.02.15

Тусгай зөвшөөрөлд өөрчлөлт оруулах тухай

Татах

8

А/79

2022.02.15

Салбар зөвлөл шинэчлэн байгуулах тухай

Татах

9

А/80

2022.02.15

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Татах

10

А/81

2022.02.15

Комисс томилох тухай

Татах

11

А/82

2022.02.15

Комисс томилох тухай

Татах

12

А/83

2022.02.18

Коронавируст халдвар (ковид-19)-ын тархалтын “Шар түвшин”-д шилжүүлэх тухай

Татах

13

А/84

2022.02.18

Гамшгийн сангаас хөрөнгө зарцуулах тухай

Татах

14

А/85

2022.02.18

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай

Татах

15

А/86

2022.02.18

Төлөвлөгөө батлах тухай

Татах

16

А/87

2022.02.21

Дотоод аудитын хороо байгуулах тухай

Татах

17

А/88

2022.02.21

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай /Цогт сумын ЗДТГ засвар/

Татах

18

А/89

2022.02.21

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай / ЗДТГ-т тоног төхөөрөмж нийлүүлэх/

Татах

19

А/90

2022.02.21

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай /Цогт сумын ариутгах татуурга/

Татах

20

А/91

2022.02.21

Өрхөд зориулсан эрчим хүчний хэмнэлттэй халаалт, дулаалгын төслийг хэрэгжүүлэх тухай

Татах

21

А/92

2022.02.23

Гэрээ шууд байгуулах эрх олгох тухай

Татах

22

А/93

2022.02.23

Гамшгийн үеийн болон өвөлжилтийн бэлэн байдлыг хангах орон нутгийн бодлого, төлөвлөлтийн хүүхдэд ээлтэй байдлыг хангах тухай

Татах

23

А/94

2022.02.23

Аймгийн “Тэргүүний хамт олон”, “Хөдөлмөрийн аваргын шагналд хөрөнгө зарцуулах тухай

Татах

24

А/95

2022.02.25

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

25

А/96

2022.02.25

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

26

А/97

2022.02.25

Комисс томилох тухай

Татах

27

А/98

2022.02.25

Терроризмтэй тэмцэх салбар зөвлөлийн үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх тухай

Татах

28

А/99

2022.02.28

Гэрээ шууд байгуулах эрх олгох тухай

Татах

29

А/100

2022.02.28

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай

Татах

30

А/101

2022.02.28

Гэрээ шууд байгуулах эрх олгох тухай

Татах

31

А/102

2022.02.28

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Татах

32

А/103

2022.02.28

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Татах

33

А/104

2022.02.28

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Татах

34

А/105

2022.02.28

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай

Татах

35

А/106

2022.02.28

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай

Татах