# Гарчиг Файл
1. 2023 оны 3-р улирлын тайлан Үзэх / Татах
2. 2022 оны өргөдөл гомдлын тайлан мэдээ Үзэх / Татах
3. Говь-Алтай аймгийн Төрийн байгууллага, албан тушаалтанд хандаж иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн байдал /2022 оны эхний хагас жилийн байдлаар, өссөн дүнгээр/
4. 2022 оны 1 дүгээр улирлын өргөдөл гомдлын шийдэрлэлтийн мэдээ
5. ИРГЭДЭЭС АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА, АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАРТ ХАНДАЖ ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН /2021 оны 11 сарын 03-ны байдлаар/
6. 2019 оны жилийн эцсийн иргэдээс төрийн байгууллга, албан тушаалтанд хандаж ирүүлсэн өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн байдал
7. ИРГЭДЭЭС ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГА, АЛБАН ТУШААЛТАНД ХАНДАЖ ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ ГОМДОЛ, САНАЛ ХҮСЭЛТИЙН2018 ОНЫ МЭДЭЭ ТАЙЛАН