6 сар

1

А/327

2023.06.02

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Татах

2

А/328

2023.06.02

“Хантайшир-100” лого хэрэглэх журам батлах тухай

Татах

3

А/329

2023.06.02

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай

Татах

4

А/330

2023.06.02

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай

Татах

5

А/331

2023.06.02

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

6

А/332

2023.06.02

Аймгийн ослын удирдлагын тогтолцооны бүтцийг батлах тухай

Татах

7

А/333

2023.06.05

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

8

А/334

2023.06.07

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Татах

9

А/335

2023.06.07

Ажлын хэсэг шинэчлэн байгуулах тухай

Татах

10

А/336

2023.06.08

Д.Баянмөнхөд ажлын хөлс олгох тухай

Татах

11

А/337

2023.06.08

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай

Татах

12

А/338

2023.06.08

Гэрээ байгуулах тухай

Татах

13

А/339

2023.06.08

Аймгийн Улаан загалмайн хороонд дэмжлэг үзүүлэх тухай

Татах

14

А/340

2023.06.12

Хувийн хэвшил, Төрийн бус байгууллагаар гүйцэтгүүлсэн ажилд хөрөнгө зарцуулах тухай

Татах

15

А/341

2023.06.13

Оюутан цэрэг-т цэргийн мэргэжил олгох сургалт зохион байгуулах тухай

Татах

16

А/342

2023.06.13

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай

Татах

17

А/343

2023.06.13

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

18

А/344

2023.06.13

Төсөл санхүүжүүлэх тухай

Татах

19

А/345

2023.06.13

Гадаадад албан томилолтоор ажиллуулах тухай

Татах

20

А/346

2023.06.13

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

21

А/347

2023.06.14

Хууль зүйн туслалцаа авах тухай

Татах

22

А/348

2023.06.22

Газрын талбайн хэмжээ өөрчлөх тухай

Татах

23

А/349

2023.06.22

Захирамжинд өөрчлөлт оруулах тухай

Татах

24

А/350

2023.06.22

Газрын байршил өөрчлөх тухай

Татах

25

А/351

2023.06.22

Эрхийн гэрчилгээний хугацаа сунгах тухай

Татах

26

А/352

2023.06.22

Газар эзэмших эрхийг бусдад шилжүүлэх тухай

Татах

27

А/353

2023.06.22

Газрын талбайн хэмжээ өөрчлөх тухай

Татах

28

А/354

2023.06.22

Газар эзэмших эрхийг бусдад шилжүүлэх тухай

Татах

29

А/355

2023.06.22

Газар эзэмших эрх олгох тухай

Татах

30

А/356

2023.06.22

Сумдын баяр наадмын товыг тогтоох тухай

Татах

31

А/357

2023.06.22

Хамгаалалтын бүс тогтоох тухай

Татах

32

А/358

2023.06.23

Газар албадан чөлөөлөх тухай

Татах

33

А/359

2023.06.26

Төлөөлөгчдыг хүлээн авч, хүндэтгэл үзүүлэхэд хөрөнгө гаргах тухай

Татах

34

А/360

2023.06.26

Гадаадад албан томилолтоор ажиллуулахад хөрөнгө гаргах тухай

Татах

36

А/362

2023.06.27

Хязгаарлалтын дэглэм тогтоох тухай 

Татах

35

А/361

2023.06.26

Гадаадад албан томилолтоор ажиллуулахад хөрөнгө гаргах тухай

Татах/uploads/content/327.pd