5 сар

2021.06.16

Гарсан

Товч утга

Файл татах

Дугаар

Он, сар, өдөр

1

А/189

2021.05.02

Гамшгаас хамгаалах бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн үед зохион байгуулалтын арга хэмжээ авах тухай

Татах

2

А/190

2020.05.07

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай

Татах

3

А/191

2020.05.07

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай

Татах

4

А/192

2020.05.07

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай

Татах

5

А/193

2020.05.07

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай

Татах

6

А/194

2020.05.07

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай

Татах

7

А/195

2021.05.07

Гамшгийн сангаас хөрөнгө зарцуулах тухай

Татах

8

А/196

2021.05.07

Гамшгаас хамгаалах бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн үед зохион байгуулалтын арга хэмжээ авах тухай

Татах

9

А/197

2021.05.10

Аймгийн Онцгой комисст хандивласан хөрөнгө зарцуулах тухай

Татах

10

А/198

2021.05.12

Гамшгаас хамгаалах бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн үед зохион байгуулалтын арга хэмжээ авах тухай

Татах

11

А/199

2021.05.12

Гамшгийн сангаас хөрөнгө зарцуулах тухай

Татах

12

А/200

 

2021.05.13

Үнэлгээний  хороо байгуулах тухай

Татах

13

А/201

 

2021.05.13

Үнэлгээний  хороо байгуулах тухай

Татах

14

А/202

 

2021.05.13

Үнэлгээний  хороо байгуулах тухай

Татах

15

А/203

2021.05.13

Орон нутгийн автозамын сангийн хөрөнгөөр хийгдэх ажлын жагсаалт батлах тухай

Татах

16

А/204

2021.05.13

Гэрээ шууд байгуулах эрх олгох тухай

Татах

17

А/205

2021.05.13

Эзэмшил газрын хэмжээ өөрчлөх тухай

Татах

18

А/206

2021.05.13

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Татах

19

А/207

2021.05.14

Үнэлгээний  хороо байгуулах тухай

Татах

20

А/208

2021.05.14

Үнэлгээний  хороо байгуулах тухай

Татах

21

А/209

2021.05.14

Үнэлгээний  хороо байгуулах тухай

Татах

22

А/210

2021.05.14

Үнэлгээний  хороо байгуулах тухай

Татах

23

А/211

2021.05.14

Үнэлгээний  хороо байгуулах тухай

Татах

24

А/212

2021.05.14

Үнэлгээний  хороо байгуулах тухай

Татах

25

А/213

2021.05.24

Хилийн бүсийн өргөнийг шинэчлэн тогтоох тухай 

Татах

26

А/214

2021.05.14

Татвар төлөгчдийн өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэхэд хөрөнгө гаргах тухай

Татах

27

А/215

2021.05.14

Гамшгаас хамгаалах өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн үед зохион байгуулалтын арга хэмжээ авах тухай

Татах

28

А/216

2021.05.17

Гамшгийн сангаас хөрөнгө зарцуулах тухай

Татах

29

А/217

2021.05.18

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Татах

30

А/218

2021.05.19

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай

Татах

31

А/219

2021.05.19

Комисс томилох тухай

Татах

32

А/220

2021.05.19

Газар эзэмших эрхийн  гэрчилгээний дуудлага худалдаа зохион байгуулах комисс томилох тухай

Татах

33

А/221

2021.05.20

Үнэлгээний  хороо байгуулах тухай

Татах

34

А/222

2021.05.20

Үнэлгээний  хороо байгуулах тухай

Татах

35

А/223

2021.05.20

Үнэлгээний  хороо байгуулах тухай

Татах

36

А/224

2021.05.20

Гэрээ шууд байгуулах эрх олгох тухай

Татах

37

А/225

2021.05.21

Хөрөнгө зарцуулах тухай

Татах

38

А/226

2021.05.21

Үнэлгээний  хороо байгуулах тухай

Татах

39

А/227

2021.05.21

Гамшгаас хамгаалах өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн үед зохион байгуулалтын арга хэмжээ авах тухай

Татах

40

А/228

2021.05.21

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай

Татах

41

А/229

2021.05.21

Бугат, Цогтын үржлийн ямаанд хянан магадлагаа хийх ажилд хөрөнгө гаргах тухай

Татах

42

А/230

2021.05.24

Үнэлгээний  хороо байгуулах тухай

Татах

43

А/231

2021.05.27

Комисс байгуулах тухай

Татах

44

А/232

2021.05.27

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

45

А/233

2021.05.28

Төрийн захиргааны төлөөллөөр томилох тухай

Татах

46

А/234

2021.05.31

Терроризмтэй тэмцэх салбар зөвлөлийн үйл ажиллагааны зардалд хөрөнгө гаргах тухай

Татах

47

А/235

2021.05.31

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

48

А/236

2021.05.31

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Татах