5 сар

2022.10.03

Дугаар

Огноо

Товч утга

Файл татах

1

А/266

2022.05.02

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай

Татах

2

А/267

2022.05.02

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай

Татах

3

А/268

2022.05.03

Цугларах, шилжүүлэх байрыг шинэчлэн тогтоох тухай

Татах

4

А/269

2022.05.03

Тэтгэлэгийн хороо байгуулах тухай

Татах

5

А/270

2022.05.04

Гэрээ шууд байгуулах эрх олгох тухай

Татах

6

А/271

2022.05.04

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай

Татах

7

А/272

2022.05.05

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай

Татах

8

А/273

2022.05.05

Аймгийн Боловсрол, соёл, урлагийн газрыг Боловсрол, шинжлэх ухааны газар болгон өөрчилж, журам, бүтэц орон тоог батлах тухай

Татах

9

А/274

2022.05.05

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Татах

10

А/275

2022.05.05

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай

Татах

11

А/276

2022.05.06

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Татах

12

А/277

2022.05.06

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай

Татах

13

А/278

2022.05.06

Аймгийн Эрүүл мэндийн газрын бүтэц, орон тоо, чиг үүрэг, дүрмийг батлах тухай

Татах

14

А/279

2022.05.09

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

15

А/280

2022.05.09

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

16

А/281

2022.05.10

Эрх шилжүүлэх тухай

Татах

17

А/282

2022.05.10

Хуулийн хэрэгжилтийг хангах тухай

Татах

18

А/283

2022.05.12

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Татах

19

А/284

2022.05.13

Ажлын хэсэг байгуулах туахй

Татах

20

А/285

2022.05.13

Гамшгийн сангаас хөрөнгө зарцуулах тухай

Татах

21

А/286

2022.05.13

Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийн стратеги төлөвлөгөө боловсруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай

Татах

22

А/287

2022.05.13

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Татах

23

А/288

2022.05.13

Комисс томилох тухай

Татах

24

А/289

2022.05.19

Хөдөө аж ахуйн ээлжит тооллогын комиссын бүрэлдэхүүн томилох тухай

Татах

25

А/290

2022.05.16

Гэрээ шууд байгуулах эрх олгох тухай

Татах

26

А/291

2022.05.16

Захирамж хүчингүй болгох тухай

Татах

27

А/292

2022.05.16

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Татах

28

А/293

2022.05.17

Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай

Татах

29

А/294

2022.05.18

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Татах

30

А/295

2022.05.18

Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний дуудлага худалдаа зарлах тухай

Татах

31

А/296

2022.05.18

Сонгон шалгаруулалт зохион байгуулах хороог байгуулах тухай

Татах

32

А/297

2022.05.19

Захирамж хүчингүй болгох тухай

Татах

33

А/298

2022.05.19

Захирамж хүчингүй болгох тухай

Татах

34

А/299

2022.05.19

Газар эзэмших эрх олгох тухай

Татах

35

А/300

2022.05.19

Газар эзэмших эрхийг бусдад шилжүүлэх тухай

Татах

36

А/301

2022.05.19

Газар эзэмших эрхийг дуусгавар болгож, эрхийн гэрчилгээ хүчингүй болгох тухай

Татах

37

А/302

2022.05.19

Эрхийн гэрчилгээний хугацаа сунгах тухай

Татах

38

А/303

2022.05.19

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Татах

39

А/304

2022.05.23

Салбар комисс шинэчлэн байгуулах тухай

Татах

40

А/305

2022.05.23

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Татах

41

А/306

2022.05.23

“Булагийн өдөр” батлах тухай

Татах

42

А/307

2022.05.24

Гэрээ шууд байгуулах эрх олгох тухай

Татах

43

А/308

2022.05.24

 

Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай

Татах

44

А/309

2022.05.24

Сургалт зохион байгулах тухай

Татах

45

А/310

2022.05.24

Цэргийн албыг биеэр дүйцүүлэн хаах иргэдийг элсүүлэх тухай

Татах

46

А/311

2022.05.24

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

47

А/312

2022.05.24

Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө батлах тухай

Татах

48

А/313

2022.05.25

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай

Татах

49

А/314

2022.05.27

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

50

А/315

2022.05.30

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

51

А/316

2022.05.30

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

52

А/317

2022.05.31

Хурдан морины уралдаан зохион байгуулах тухай

Татах

53

А/318

2022.05.31

Автомашингүй өдөр болгох тухай

Татах

54

А/319

2022.05.31

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Татах

55

А/320

2022.05.31

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Татах

56

А/321

2022.05.31

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Татах

57

А/322

2022.05.31

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Татах

58

А/323

2022.05.31

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Татах

59

А/324

2022.05.31

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Татах

60

А/325

2022.05.31

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

61

А/326

2022.05.31

Эрх шилжүүлэх тухай

Татах

62

А/327

2022.05.31

Газар эзэмших эрх олгох тухай

Татах