7-р сар

2020.09.22

Нэр

Дугаар

Огноо

Захирамж

1

Комисс томилох тухай /хөв байгуулах/

А/399

07.06

Татах

 

Комисс томилох тухай /Хүүхдийн паркийн тоглоомын талбай нэмэгдүүлэх /

А/400

07.06

Татах

 

Комисс томилох тухай /Нийтийн бие засах газар/

А/401

07.06

Татах

 

Комисс томилох тухай /100-н хүүхдийн цэцэрлэг/

А/402

07.06

Татах

 

Аймгийн баяр наадам зохион байгуулахад хөрөнгө гаргах тухай

А/403

07.07

Татах

 

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай

А/404

07.07

Татах

 

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай

А/405

07.07

Татах

 

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

А/406

07.07

Татах

 

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай

А/407

07.07

Татах

 

Шашин номын соён гэгээрүүлэх арга хэмжээ зохион байгуулах тухай

А/408

07.07

Татах

 

Эзэмшил газрын байршил өөрчлөх тухай

А/409

07.10

Татах

 

Эзэмшил газрын байршил өөрчилж, хугацаа сунгах тухай

А/410

07.10

Татах

 

Эрх шилжүүлэх тухай

А/411

07.10

Татах

 

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

А/412

07.10

Татах

 

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай

А/413

07.10

Татах

 

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай

А/414

07.10

Татах

 

Хорио цээр, хязгаарлалт тогтоох тухай

А/415

07.12

Татах

 

Комисс томилох тухай /Марал-Алтай эмнэлэг/

А/416

07.16

Татах

 

Хязгаарлалтын дэглэмд өөрчлөлт оруулах тухай

А/417

07.16

Татах

 

Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай

А/418

07.16

Татах

 

Ажлын хэсэг байгуулах тухай/уул уурхай/

А/419

07.17

Татах

 

Журам, жагсаалт батлах тухай

А/420

07.20

Татах

 

Гэрээ сунгах тухай

А/421

07.20

Татах

 

Эзэмшил газрын хэмжээ өөрчлөх тухай

А/422

07.22

Татах

 

Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний дуудлага худалдаа зарлах тухай

А/423

07.22

Татах

 

Хантайшир бөхийн дэвжээнд дэмжлэг үзүүлэх тухай

А/424

07.22

Татах

 

Хөрөнгө гаргах тухай

А/425

07.22

Татах

 

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай

А/426

07.22

Татах

 

Туршилтын журам батлах тухай

А/427

07.27

Татах

 

Хөдөө аж ахуйн салбарын өвөлжилтийн бэлтгэл хангах тухай

А/428

07.28

Татах

 

Бруцеллёзын вакцинжуулалтыг зохион байгуулах тухай

А/429

07.29

Татах

 

Комисс томилох тухай

А/430

07.29

Татах

 

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай

А/431

07.29

Татах

 

Ажлын хэсэг томилох тухай

А/432

07.29

Татах

 

Эргүүл хяналт шалгалтын ажил зохион байгуулах тухай

А/433

07.29

Татах

 

Ажлын хэсэг байгуулах тухай/МХГ барилга/

А/434

07.30

Татах

 

Хөрөнгө гаргах тухай /Замын цагдаагийн тасаг/

А/435

07.30

Татах

 

Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай /Дэвшил тун ХХК/

А/436

07.30

Татах

 

Өрхөд зориулсан эрчим хүчний хэмнэлттэй халаалтын багц нэвтрүүлэх тухай

А/437

07.30

Татах

 

Хөрөнгө гаргах тухай/Соёлын төв/

А/438

07.30

Татах

 

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай

А/439

07.31

Татах

 

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай

А/440

07.31

Татах

 

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай

А/441

07.31

Татах

 

Газрын дуудлага худалдаа зарлах тухай

А/442

07.31

Татах

 

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

А/443

07.31

Татах

 

Хөрөнгө зарцуулах тухай/гамшиг осол/

А/444

07.31

Татах

 

Хөрөнгө гаргах тухай

А/445

07.31

Татах

 

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай

А/446

07.31

Татах

 

Газар эзэмшүүлэх тухай

А/447

07.31

Татах

 

Монголын унаган байгалийн хүлцэл тогтворжилтыг хангах нь төслийн аймгийн хамтын ажиллагааны зөвлөл байгуулах тухай

А/448

07.31

Татах

 

Дэмжлэг үзүүлэх тухай

А/449/

07.31

Татах

 

Мэргэжлийн хяналтын газрын барилгын үлдэгдэл ажлыг хүлээн авч ашиглалтад оруулах комисс томилох тухай

А/450

07.31

Татах