Төрийн үйлчилгээ
Малын А дансны тодорхойлолт олгох
Есөнбулаг сумын малтай өрхөд тухайн жилийн малын тооллогоны мэдээнээс үндэслэж гаргаж өгдөг тодорхойлолт.
Нотариатын баримтын хуулбар
Хөдлөх, Үл хөдлөх хөрөнгө худалдах, худалдан авах гэрээ болон нотариатаар батлуулсан баримтын лавлагаа хуулбар
Тамхи худалдан, борлуулах тусгай зөвшөөрөл олгох, сунгах
Тамхины хяналтын тухай шинэчилсэн найруулга (6.7.14)-н шаардлага хангасан байна.
Тэг тэнхлэгийн акт болон тоон мэдээллийг хот байгуулалтын мэдээллийн санд бүртгүүлэх
Үйлчилгээний зорилго:Ерөнхий төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг орон зайн хувьд хангах, Үйлчилгээ хүсэж буй иргэн, аж ахуйн нэгж юуг анхаарах хэрэгтэй вэ? Геодези, зураг зүйн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй ААН-ээр хийлгэх, Тус үйлчилгээний ангилал, төрөл хэлбэр, тэдгээрийн хоорондын ялгааг товч тодорхойлох. Иргэн, ААН, байгууллагын инженерийн шугам сүлжээ, барилга байгууламжийн зарим мэдээлэл нь нууцын тухай хуулиар хувийн, байгууллагын, төрийн нууцад хамаарагддаг, Тухайн үйлчилгээ хүсэлт гаргахад хугацаа шалгуур байгаа юу? гм үйлчилгээг илүү нарийн тодорхойлоход анхаарна уу. “Геодези, зураг зүйн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй ААН-ээр хийлгэх.” Холбогдох норм дүрэм, стандартын дагуу үйлдэх гэсэн шалгуур тавигдана.
Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөл сунгуулах
Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн тусгай зөвшөөрлийн хугацаа нь дууссан үед сунгуулна
Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөл шинээр авах
Түгээмэл ашигт малтмалын хайгуул хийх эрх олгох тусгай зөвшөөрөл
Ус ашиглуулах дүгнэлт гаргуулах хүсэлт хүлээн авах
Хоногт 50 шоо метр куб хүртэл ус ашиглаж буй иргэн, ААН-д гаргаж өгдөг дүгнэлт
Ус, рашаан ашиглах зөвшөөрөл олгох
Ус рашаан ашиглуулах дүгнэлтийг үндэслэн иргэн, ААН-д олгогддог үйлчилгээ.
Хяналтын камерийн тодорхойлолт гаргах
Иргэн, ААН-д гадна болон дотор орчны хяналтын камерийн чанар стандартыг шалгаж, дүгнэлт гаргах үйлчилгээ юм.
Хөдөлмөр эрхлэлтийн лавлагаа
Өндөр насны тэтгэвэр тогтоолгоход хаана, хэзээ, ямар ажил хийж байсан талаарх лавлагаа
Цалингийн тодорхойлолт
Нэгдэл, САА, Худалдаа бэлтгэлийн анги Барилга, Усны аж ахуй, автобааз, ахуй үйлчилгээ зэрэг татан буугдсан болон хувьчлагдсан байгууллагуудад ажиллаж байсан цалингийн талаарх лавлагаа
Цооног өрөмдөх, худаг гаргах зөвшөөрөл
Ашиг олох зорилгогүйгээр унд ахуйн болон, гэр бүл, өрхийн хэрэгцээний мал аж ахуй, газар тариаланд ус, усан орчинг ашиглуулах зөвшөөрөл
Эрүүл мэндийн байгууллагуудын тусгай зөвшөөрөл
Эрүүл мэндийн чиглэлээр мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэж буй байгууллагын хаяг, байршил, зэрэглэл, нэршил зэрэг мэдээлэлд өөрчлөлт оруулах
Өмч хувьчлалтай холбогдох баримтын лавлагаа
1990 оноос өмнөх улсын үйлдвэрийн газрууд хувьчлагдсан талаарх лавлагаа мэдээлэл
“Алдарт -Эх” одонгоор шагнагдсан тухай лавлагаа
Таны эх, хэний хэн, хэдэн онд, ямар сумаас хэддүгээр одонгоор шагнуулсан тухай лавлагаа гарна.
Баримт шилжиж ирээгүй тухай тодорхойлолт
Баримт шилжиж ирээгүй тухай тодорхойлолт юм.
Төрийн архивын баримтыг судалж үзэхэд холбогдох баримт байхгүй тухай тодорхойлолт
Баримт шилжиж ирээгүй тухай тодорхойлолт юм
Байгууллагын түүх, эрдэм шинжилгээ судалгааны зорилгоор баримтын лавлагаа, хуулбар
Тухайн байгууллагын түүх, эрдэм шинжилгээ судалгааны зорилгоор баримтын лавлагаа, хуулбар
Барилга, байгууламжийг хот байгуулалтын мэдээллийн санд бүртгэх, хаяг дугаар олгох
Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах гэж барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын бүх гишүүд уг комиссын актад гарын үсэг зурж, баталгаажуулан, актын дугаар барилга байгууламжийн дугаар олгосноор тухайн барилга байгууламжийг ашиглаж эхлэх үйл ажиллагаа юм.
Захирамжлалын баримт бичгийн лавлагаа (захирамж, тогтоол, тушаал, шийдвэр)
Аймаг, сумын ИТХ-ын тогтоол шийдвэр, аймаг сумын Засаг даргын захирамж, албан даалгавар, байгууллагын даргын тушаал шийдвэрийн хуулбар
Өрх хүн амын бүртгэл, тооллогоос лавлагаа, хуулбар
1970 оны иргэний үнэмлэх олголтын бүртгэл болон хүн амын тооллогын бүртгэлд хэн хэнтэйгээ хамт амьдарч байсан талаарх лавлагаа гарна.