6 сар

2022.10.03

Дугаар

Огноо

Товч утга

Файл татах

1

А/328

2022.06.02

Комисс томилох тухай

Татах

2

А/329

2022.06.02

Комисс томилох тухай

Татах

3

А/330

2022.06.02

Боловсролын салбарын Ёс зүйн зөвлөлийг шинэчлэн байгуулах тухай

Татах

4

А/331

2022.06.02

Улсын физикийн 34 дүгээр олимпиад зохион байгуулах тухай

Татах

5

А/332

2022.06.03

Аймгийн "Хүндэт тэмдэг" худалдан авхад хөрөнгө гаргах тухай

Татах

6

А/333

2022.06.03

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай

Татах

7

А/334

2022.06.03

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай

Татах

8

А/335

2022.06.03

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

9

А/336

2022.06.03

Аймгийн Хөдөлмөр, нийгмийн түншлэлийн гурван талт хороо байгуулах тухай

Татах

10

А/337

2022.06.06

Төр, захиргааны байгууллагуудын ажлын цагийн хуваарьт зохицуулалт хийх тухай

Татах

11

А/338

2022.06.06

Эрх шилжүүлэх тухай

Татах

12

А/339

2022.06.06

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай

Татах

13

А/340

2022.06.06

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай

Татах

14

А/341

2022.06.07

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай

Татах

15

А/342

2022.06.07

Гэрээ шууд байгуулах эрх олгох тухай

Татах

16

А/343

2022.06.07

Журам шинэчлэн батлах тухай

Татах

17

А/344

2022.06.07

Гэрээ шууд байгуулах эрх олгох тухай

Татах

18

А/345

2022.06.08

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

19

А/346

2022.06.08

Техникийн комисс томилох тухай

Татах

20

А/347

2022.06.08

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай

Татах

21

А/348

2022.06.09

Аймгийн шинжлэх ухаан, технологийн салбр зөвлөл байгуулах тухай

Татах

22

А/349

2022.06.09

Аймгийн баяр тэмдэглэх тухай

Татах

23

А/350

2022.06.09

Газар албадан чөлөөлөх ажлын хэсэг байгуулах тухай

Татах

24

А/351

2022.06.09

Гэрээ шууд байгуулах эрх олгох тухай

Татах

25

А/352

2022.06.09

Гэрээ шууд байгуулах эрх олгох тухай

Татах

26

А/353

2022.06.10

Хөрөнгө гаргах тухай

 

Татах

27

А/354

2022.06.10

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Татах

28

А/355

2022.06.10

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Татах

29

А/356

2022.06.10

Захирамжид өөрчлөлт оруулах тухай

Татах

30

А/357

2022.06.15

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

31

А/358

2022.06.15

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

32

А/359

2022.06.15

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

33

А/360

2022.06.15

Улсын комисс томилох тухай

Татах

34

А/361

2022.06.17

Газар эзэмших эрхийг бусдад шилжүүлэх тухай

Татах

35

А/362

2022.06.17

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай

Татах

36

А/363

2022.06.17

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай

Татах

37

А/364

2022.06.17

Төсвин сар улиралын хуваарь батлах тухай

Татах

38

А/365

2022.06.21

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

39

А/366

2022.06.21

Сумдын баяр наадмын товыг тогтоох тухай

Татах

40

А/367

2022.06.21

Тусгай зөвшөөрөл олгох, сунгах тухай

Татах

41

А/368

2022.06.21

"Монгол Абилимп-2022" улсын анхдугаар тэмцээнд оролцох тамирчдын зардалд хөрөнгө гаргах тухай

Татах

42

А/369

2022.06.21

Баруун бүсийн волейболын тэмцээнд оролцох тамирчдын зардалд хөрөнгө гаргах тухай

Татах

43

А/370

2022.06.21

Газар эзэмших эрхийн дуудлага худалдаа зохион байгуулах ажлын хэсэг томилох тухай

Татах

44

А371

2022.06.22

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Татах

45

А/372

2022.06.22

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай

Татах

46

А/373

2022.06.22

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай

Татах

47

А/374

2022.06.22

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай

Татах

48

А/375

2022.06.22

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

49

А/376

2022.06.22

Комисс томилох тухай

Татах

50

А/377

2022.06.22

Эрх шилжүүлэх тухай

Татах

51

А/378

2022.06.22

Аймгийн баяр наадам зохион байгуулахад хөрөнгө гаргах тухай

Татах

52

А/379

2022.06.24

Газар эзэмших эрхийг бусдад шилжүүлж, хэмжээ өөрчдөх тухай

Татах

53

А/380

2022.06.24

Төв суурин газрын өвөлжилтийн бэлтгэлийг хангах ажлын хэсэг байгуулах тухай

Татах

54

А/381

2022.06.24

 

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай

Татах

55

А/382

2022.06.24

 

Гэрээ шууд байгуулах эрх олгох тухай

Татах

56

А/383

2022.06.24

Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай

Татах

57

А/384

2022.06.24

 

Газрын талбайн хэмжээ өөрчөх тухай

Татах

58

А/385

2022.06.24

Газрын талбайн хэмжээ өөрчөх тухай

Татах

59

А/386

2022.06.24

 

Захирамж хэсэгчлэн хүчингүй болгох тухай

Татах

60

А/387

2022.06.24

Газар эзэмших эрх олгох тухай

Татах

61

А/388

2022.06.24

 

Өмнө нь гэр бүлийн хэрэгцээнд дундаа хамтран өмчилсөн газрыг гэр бүлийн нэг гишүүнд шилжүүлэн өмчлүүлэх тухай

Татах

62

А/389

2022.06.24

Газар эзэмших эрхийг бусдад шилжүүлж, эрхийн гэрчилгээний хугацаа сунгах тухай

Татах

63

А/390

2022.06.24

 

Газар эзэмших эрхийг дуусгавар болгож, эрхийн гэрчилгээг хүчингүйд тооцох тухай

Татах

64

А/391

2022.06.24

Газар эзэмших эрх олгох тухай

Татах

65

А/392

2022.06.24

 

Газар эзэмших эрх хүчингүй болгох тухай

Татах

66

А/393

2022.06.24

Газар эзэмших эрх олгох тухай

Татах

67

А/394

2022.06.24

Гэрээ шууд байгуулах эрх олгох тухай

Татах

68

А/395

2022.06.27

Хөдөө аж ахуйн салбарын өвөлжилтийн бэлтгэл хангах ажлын хэсэг байгуулах тухай

Татах

69

А/396

2022.06.28

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

70

А/397

2022.06.28

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

71

А/398

2022.06.28

Гэрээ шууд байгуулах эрх шилжүүлэх тухай

Татах

72

А/399

2022.06.28

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

73

А/400

2022.06.28

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Татах

74

А/401

2022.06.30

Гэрээ шууд байгуулах эрх олгох тухай

Татах

75

А/402

2022.06.30

Гэрээ шууд байгуулах эрх олгох тухай

Татах

76

А/403

2022.06.30

Гэрээ шууд байгуулах эрх олгох тухай

Татах

77

А/404

2022.06.30

Гэрээ шууд байгуулах эрх олгох тухай

Татах

78

А/405

2022.06.30

Газрын талбайн хэмжээ өөрчлөх тухай

Татах