9 сар

А/489

2023.09.01

Хорио цээр, хягаарлалт тогтоох тухай

Татах

А/490

2023.09.01

Ажлын хэсэг шинэчилэн томилох тухай

Татах

А/491

2023.09.05

Комисс томилох тухай

Татах

А/492

2023.09.05

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Татах

А/493

2023.09.05

Комисс омилох тухай

Татах

А/494

2023.09.06

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

А/495

2023.09.06

Эрх шилжүүлэх тухай

Татах

А/496

2023.09.06

Дэмжлэг үзүүлэх тухай

Татах

А/497

2023.09.07

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

А/498

2023.09.07

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

А/499

2023.09.07

Гэрээ байгуулах эрх  олгох тухай

Татах

А/500

2023.09.07

“Баруун бүсийн чуулга харваа” зохион байгуулахад хөрөнгө гаргах тухай

Татах

А/501

2023.09.07

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

А/502

2023.09.08

Эрх шилжүүлэх тухай

Татах

А/503

2023.09.08

Эрх шилжүүлэх тухай

Татах

А/504

2023.09.08

Татварын байцаагчдын чадавхжуулах сургалтад дэмжлэг үзүүлэх тухай

Татах

А/505

2023.09.08

Захирамж хүчингүй болгох тухай

Татах

А/506

2023.09.08

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Татах

А/507

2023.09.11

Төсөл санхүүжүүлэх тухай

Татах

А/508

2023.09.13

Ажлын хэсэг байгуулах тухай 

Татах

А/509

2023.09.13

Эрх шилжүүлэх тухай

Татах

А/509

2023.09.15

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Татах

А/510

2023.09.15

Комисс томилох тухай

Татах

А/511

2023.09.18

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

А/512

2023.09.18

Комисс томилох тухай

Татах

А/513

2023.09.18

Комисс томилох тухай

Татах

А/514

2023.09.18

Комисс томилох тухай

Татах

А/515

2023.09.18

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

А/515

2023.09.19

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Татах

А/516

2023.09.19

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай

Татах

А/517

2023.09.20

 

Ээлжит цэрэг татлага явуулах тухай

Татах

А/518

2023.09.20

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Татах

А/519

2023.09.20

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

А/520

2023.09.20

Тонхил сумын Бүс, Тамч багуудын нутагт худаг засварлахад хөрөнгө гаргах тухай

Татах

А/521

2023.09.21

Бог талын хээлтүүлэгчийн үзлэг ангилалтад хамруулах ажлыг зохион байгуулаа ажлын хэсэг томилох тухай

Татах

А/522

2023.09.22

Комисс томилох тухай

Татах

А/523

2023.09.23

Үндэсний бичигтэн багш арга хэмжээ зохион байгуулахад хөрөнгө  гаргах тухай

Татах

А/524

2023.09.25

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

А/525

2023.09.25

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

А/526

2023.09.25

Г.Амартүвшинд сургалтын төлбөрийн дэмжлэг үзүүлэх тухай

Татах

А/527

2023.09.25

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Татах

А/528

2023.09.26

Дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээнд оролцох сурагч Буянхишигийн замын зардалд дэмжлэг үзүүлэх тухай

Татах

А/529

2023.09.27

Шинээр гэр бүл болсон малчин залууст дэмжлэг үзүүлэх тухай

Татах

А/530

2023.09.27

Ахмадын өдөрт зардал гаргах тухай

Татах

А/531

2023.09.29

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

А/532

2023.09.29

Алтай түншлэл-2023 үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулах тухай

Татах

А/533

2023.09.29

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Татах