12 САР

2022.01.12

Дугаар

Огноо

Товч утга

Файл татах

1

А/573

2021.12.01

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

2

А/574

2021.12.01

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

3

А/575

2021.12.01

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Татах

4

А/576

2021.12.01

Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай

Татах

5

А/577

2021.12.01

Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай

Татах

6

А/578

2021.12.01

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

7

А/579

2021.12.01

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

8

А/580

2021.12.02

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Татах

9

А/581

2021.12.03

Эзэмшил газрын хэмжээ, байршил өөрчлөх тухай

Татах

10

А/582

2021.12.03

Цэргийн бүртгэл явуулах

Татах

11

А/583

2021.12.06

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай

Татах

12

А/584

2021.12.07

Комисс томилох тухай

Татах

13

А/585

2021.12.07

Комисс томилох тухай

Татах

14

А/586

2021.12.08

Гамшгаас хамгаалах өндөржүүлсэн бэлэн байдлын үед авах зарим арга хэмжээний тухай

Татах

15

А/587

2021.12.09

Хөрөнгө зарцуулах тухай

Татах

16

А/588

2021.12.10

Захирамжид өөрчлөлт оруулах тухай

Татах

17

А/589

2021.12.10

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

18

А/590

2021.12.10

Уулзалт хэлэлцүүлэг зохион байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх тухай

Татах

19

А/591

2021.12.10

Санхүүгийн алба үүсэн байгуулагдсаны 110 жилийн ойн арга хэмжээнд хөрөнгө гаргах тухай

Татах

20

А/592

2021.12.10

Төсвийн сар улиралын хуваарь батлах туахй

Татах

21

А/593

2021.12.14

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

22

А/594

2021.12.14

Төсвийн хөрөнгийг үр ашигтай зарцуулах тухай

Татах

23

А/595

2021.12.14

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

24

А/596

2021.12.14

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

25

А/597

2021.12.15

Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай

Татах

26

А/598

2021.12.15

Хүүхдийн ном худалдан авахад хөрөнгө гаргах тухай

Татах

27

А/599

2021.12.15

Хяналтын тооллого зохион байгуулах тухай

Татах

28

А/600

2021.12.16

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Татах

29

А/601

2021.12.16

Комисс томилох тухай

Татах

30

А/602

2021.12.16

Комисс томилох тухай

Татах

31

А/603

2021.12.16

Гэрээ шууд байгуулах эрх олгох тухай

Татах

32

А/604

2021.12.20

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

33

А/605

2021.12.20

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

34

А/606

2021.12.20

Бодлогын баримт бичиг батлах тухай

Татах

35

А/607

2021.12.20

Тусгай зөвшөөрөл олгох туахй

Татах

36

А/608

2021.12.20

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Татах

37

А/609

2021.12.20

Ажлын хэсэг томилох тухай

Татах

38

А/610

2021.12.21

Сургалт зохион байгуулахад хөрөнгө гаргах тухай

Татах

39

А/611

2021.12.21

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай

Татах

40

А/612

2021.12.21

Түүх соёлын үл хөдлөх дурсгалын үзлэг тооллого зохион байгуулах тухай

Татах

41

А/613

2021.12.22

Комисс томилох тухай

Татах

42

А/614

2021.12.23

Мал, амьтны шилжилт хөдөлгөөн хориглох тухай

Татах

43

А/615

2021.12.23

Гэрээ шууд байгуулах эрх олгох тухай

Татах

44

А/616

2021.12.24

Гамшгийн сангаас хөрөнгө зарцуулах тухай

Татах

45

А/617

2021.12.24

Газар эзэмших эрх олгох тухай

Татах

46

А/618

2021.12.24

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

47

А/619

2021.12.24

Комисс томилох тухай

Татах

48

А/620

2021.12.24

Хөрөнгө зарцуулах тухай

Татах

49

А/621

2021.12.27

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

50

А/622

2021.12.27

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

51

А/623

2021.12.27

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

52

А/624

2021.12.27

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Татах

53

А/625

2021.12.27

Журам шинэчлэн батлах тухай

Татах

54

А/626

2021.12.27

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

55

А/627

2021.12.27

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

56

А/628

2021.12.27

Ажлын чиг үүрэг батлах тухай

Татах

57

А/629

2021.12.28

Дэд ажлын хэсэг байгуулах тухай

Татах

58

А/630

2021.12.30

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Татах

59

А/631

2021.12.31

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай

Татах

60

А/632

2021.12.31

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

61

А/633

2021.12.31

 

Татах

62

А/634

2021.12.31

 

Татах

63

А/635

2021.12.31

 

Татах

64

А/636

2021.12.31

 

Татах

65

А/637

2021.12.31

 

Татах

66

А/638

2021.12.31

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Татах

67

А/639

2021.12.31

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Татах

68

А/640

2021.12.31

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Татах

69

А/641

2021.12.31

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Татах

70

А/642

2021.12.31

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Татах

71

А/643

2021.12.31

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Татах

72

А/644

2021.12.31

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Татах

73

А/645

2021.12.31

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Татах

74

А/646

2021.12.31

Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн хугацааг сунгаж, гамшгийн сангаас хөрөнгө зарцуулаах тухай

Татах

75

А/647

2021.12.31

Гэрээ шууд байгуулах эрх олгох тухай

Татах

76

А/648

2021.12.31

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

77

А/649

2021.12.31

Эрх шилжүүлэх тухай

Татах