7 сар

А/376

2023.07.03

Дарив сумын нутагт хяналтын цэг үргэлжлүүлж ажлуулах тухай

Татах

А/377

2023.07.03

Гамшгийн сангаас хөрөнгө зарцуулах тухай

Татах

А/378

2023.07.03

Гэрээ шууд байгуулж, гүйцэтгүүлэх эрх шилжүүлэх тухай

Татах

А/379

А/379

2023.07.03

2023.07.03

 Захирамж цуцлах тухай 

Хантайшир уулын аймгийн 100 жилийн түүхэн ойн тохижил, бэлтгэл ажил хангах тухай  

Татах

Татах

А/380

2023.07.03

Гэрээ шууд байгуулж, гүйцэтгүүлэх эрх шилжүүлэх тухай

Татах

А/381

2023.07.03

Гэрээ шууд байгуулж, гүйцэтгүүлэх эрх шилжүүлэх тухай

Татах

А/382

2023.07.03

Гэрээ шууд байгуулж, гүйцэтгүүлэх эрх шилжүүлэх тухай

Татах

А/383

2023.07.03

Гэрээ шууд байгуулж, гүйцэтгүүлэх эрх шилжүүлэх тухай

Татах

А/384

2023.07.03

Гэрээ шууд байгуулж, гүйцэтгүүлэх эрх шилжүүлэх тухай

Татах

А/385

2023.07.03

Гэрээ шууд байгуулж, гүйцэтгүүлэх эрх шилжүүлэх тухай

Татах

А/386

2023.07.03

Гэрээ шууд байгуулж, гүйцэтгүүлэх эрх шилжүүлэх тухай

Татах

А/387

2023.07.03

Гэрээ шууд байгуулж, гүйцэтгүүлэх эрх шилжүүлэх тухай

Татах

А/388

2023.07.03

Гэрээ шууд байгуулах эрх олгох тухай

Татах

А/389

2023.07.03

Гэрээ шууд байгуулж, гүйцэтгүүлэх эрх шилжүүлэх тухай

Татах

А/390

2023.07.03

Гэрээ шууд байгуулж, гүйцэтгүүлэх эрх шилжүүлэх тухай

Татах

А/391

2023.07.03

Гэрээ шууд байгуулж, гүйцэтгүүлэх эрх шилжүүлэх тухай

Татах

А/392

2023.07.03

Гэрээ шууд байгуулж, гүйцэтгүүлэх эрх шилжүүлэх тухай

Татах

А/393

2023.07.04

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Татах

А/394

2023.07.04

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Татах

А/395

2023.07.04

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Татах

А/396

2023.07.04

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Татах

А/397

2023.07.04

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Татах

А/398

2023.07.04

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Татах

А/399

A/400

2023.07.04

2023.07.04

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Татах

Татах

А/401

2023.07.04

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Татах

А/402

2023.07.05

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Татах

А/403

2023.07.06

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

А/404

2023.07.06

Хантайшир уулын аймагийн 100 жилийн түүхэн ойн бэлтгэл ажил хангах тухай

Татах

А/405

2023.07.06

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

А/406

2023.07.06

Боловсролд хамрагдалтыг дэмжих зөвлөл байгуулах тухай

Татах

А/407

2023.07.06

Техникийн комисс томилох тухай

Татах

А/408

2023.07.06

Комисс томилох тухай

Татах

А/409

2023.07.07

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

А/410

2023.07.07

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

А/411

2023.07.07

Туульсын хаан Жангар арга хэмжээнд хөрөнгө гаргах тухай

Татах

А/412

2023.07.07

Эрх шилжүүлэх тухай

Татах

А/413

2023.07.07

Хөрөнгө зарцуулах тухай

Татах

А/414

2023.07.07

Хантйшир уулын аймгийн 100 жилийн ойг тэмдэглэхэд хөрөнгө гаргах тухай

Татах

А/415

2023.07.07

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Татах

А/416

2023.07.07

Гэрээ шууд байгуулж, гүйцэтгүүлэх эрх шилжүүлэх тухай

Татах

А/417

2023.07.07

Гэрээ шууд байгуулж, гүйцэтгүүлэх эрх шилжүүлэх тухай

Татах

А/418

2023.07.07

Гэрээ шууд байгуулж, гүйцэтгүүлэх эрх шилжүүлэх тухай

Татах

А/419

2023.07.07

Гэрээ шууд байгуулж, гүйцэтгүүлэх эрх шилжүүлэх тухай

Татах

А/420

2023.07.07

Гэрээ шууд байгуулж, гүйцэтгүүлэх эрх шилжүүлэх тухай

Татах

А/421

2023.07.07

дүйцүүлэх

Татах

А/422

2023.07.17

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай

Татах

А/423

2023.07.17

Дуудлага худалдаа зохион байгуулах ажлын хэсэг байгуулах тухай

Татах

А/424

2023.07.18

Гэрээ шууд байгуулж, гүйцэтгүүлэх эрх шилжүүлэх тухай

Татах

А/425

2023.07.18

төсвийн хуваарь

Татах

А/426

2023.07.18

Биеийн тамир, спортын газрын бүтэц, орон тоо шинэчилэн батлах тухай

Татах

А/427

2023.07.18

Шууд худалдан авалт хийх эрх олгох тухай

Татах

А/428

2023.07.19

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

А/429

2023.07.19

Гэрээ шууд байгуулах эрх олгох тухай

Татах

А/430

2023.07.19

Аялал жуучлалын баазын тохижилт хийх ажилд дэмжлэг үзүүлэх тухай

Татах

А/431

2023.07.19

Шууд худалан авалт хийх эрх олгох тухай

Татах

А/432

2023.07.19

Шууд худалан авалт хийх эрх олгох тухай

Татах

А/433

2023.07.19

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

А/434

2023.07.19

Комисс томилох тухай

Татах

А/435

2023.07.20

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

А/436

2023.07.21

Газрын талбайн хэмжээ өөрчлөх тухай

Татах

А/437

2023.07.19

Хамтран эзэмшигч хасах тухай

Татах

А/438

2023.07.21

Газар эзэмших эрхийг дуусгавар болгож, эрхийн гэрчилгээг хүчингүйд тооцох тухай

Татах

А/439

2023.07.21

Газар эзэмших эрхийг хэсэгчлэн дуусгавар болгож, эрхийн гэрчилгээг хүчингүйд тооцох тухай

Татах

А/440

2023.07.21

Шууд худалдан авалт хийх эрх олгох тухай

Татах

А/441

2023.07.24

Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай 

Татах

А/442

 2023.07.24

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

А/443

2023.07.24

Захирамжинд өөрчлөлт оруулах тухай

Татах

А/444

2023.07.25

Гэрээ шууд байгуулах эрх олгох тухай

Татах

А/445

2023.07.25

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

А/446

2023.07.26

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

А/447

2023.07.26

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

А/448

2023.07.27

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай

Татах

А/449

2023.07.28

Газар эзэмших эрх олгох тухай

Татах

А/450

2023.07.28

Баяр наадмын өдрүүдэд замын хөдөлгөөнийг зохицуулах тухай

Татах

А/451

2023.07.31

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай

Татах

А/452

2023.07.31

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай

Татах

А/453

2023.07.31

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай

Татах

А/454

А/455

2023.07.31

2023.07.31

Тусгай зориулалтын агнуур амьтныг агнах тусгай зөвшөөрөл олгож, гэрээ байгуулах эрх шилжүүлэх тухай

Комисс томилох тухай 

Татах

Татах