1-сар

    А/01

2023.01.01.

Албан томилолтоор ажиллуулах тухай

Татах

А/02

2023.01.02.

Ажлын хэсэг байгуулах тухай.

Татах

А/03

2023.01.02.

Гэрээ шууд байгуулах тухай

Татах

А/04

23023.01.03.

Удирдах бүрэлдхүүнтэй  сургалт зохион байгуулах тухай.

Татах

А/05

2023. 01.03.

Гэрээ шууд байгуулах эрх олгох

Татах

А/06

2023. 01.03.

Гэрээ шууд байгуулах эрх олгох

Татах

А/07

2023. 01.03

Эрх шилжүүлэх тухай.

Татах

А/08

2023.01.03.

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Татах

А/09

2023.01.03.

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Татах

А/10

2023.01.03.

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Татах

А/11

2023.01.03.

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Татах

А/12

2023.01.03.

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Татах

А/13

2023.01.03.

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Татах

А/14

2023.01.03.

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Татах

А/15

2023.01.03.

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Татах

А/16

2023.01.03.

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Татах

А/17

2023.01.03.

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Татах

А/18

2023.01.03.

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Татах

А/19

2023.01.03.

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Татах

А/20

2023.01,03.

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Татах

А/21

2023.01.03.

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Татах

А/22

2023.01.03.

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Татах

А/23

2023.01.03.

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Татах

А/24

2023.01.03.

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Татах

А/25

2023.01.03.

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Татах

А/26

2023.01.03.

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Татах

А/27

2023. 01.03.

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Татах

А/28

2023.01.03

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Татах

А/29

2023.01.05.

Салбар зөвлөл байгуулах

Тухай.

Татах

А/30

2023.01.06.

Т Т ашигт малтмалд хайгуулийн  тусгай зөвшөөрөл олгох турхай

Татах

А/31

2023.01.09.

Дарив сумд хяналтын цэг ажиллуулах тухай.

Татах

А/32

2023.01.09.

Захирамжийн хавсралтанд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай.

Татах

А/33

2023.01.18.

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

А/34

2023.01.18.

Тээврийн хэрэгсэлийн техникийн хяналтын улсын үзлэг

Татах

А/35

2023.01.18.

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

А/36

2023.01.18.

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Татах

А/37

2023.01.18

Улсын нөөцийн тэжээл борлуулах тухай.

Татах

А/38

2023.01.18.

Үнэлгээний  хороо байгуулах тухай..

Татах

А/39

2023.01.18.

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай.

Татах

А/40

2023.01.18.

Ажлын хэсэг байгуулах тухай.

Татах

А/41

2023.01.22.

Жагсаалт шинэчлэн батларх тухай.

Татах

А/42

2023.01.23.

Хамтран ажиллахыг дэмжих тухай.

Татах

А/43

2023.01.23.

Төсвийн хуваарь батлах тухай.

Татах

А/44

2023.01.23.

Гэрээнд өөрчлөлт оруулах тухай

Татах

А/45

2023.01.24.

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Татах

А/46

2023. 01.24

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Татах

А/47

2023.01.24.

Хөрөнгө зарцуулах тухай

Татах

А/48

2023.01.24.

Эрх шилжүүлэх тухай

Татах

А/49

2023.01.24.

Эрх шилжүүлэх тухай.

Татах

А/50

2023. 01.245.

Хууль зүйн туслалцаа авах тухай

Татах

А/51

2023.01.26.

Аймгийн боловсрол шинжлэх ухааны газрын бүтэц орон тоог батлах тухай.

Татах

А/52

2023.01.26.

Аюулгүй нөөцөөс өвс борлуулах үнэ тогтоох тухай.

Татах

А/53

2023.01.26

Аюулгүй нөөцөөс өвс худалдах тухай

Татах

А/54

2023.01.26.

Дансны үлдэгдэл буцаах

Татах

А/55

2023.01.27.

Газар эзэмших эрхийг бусдад шилжүүлэх

Татах

А/56

2023.01.28.

Захирамжинд өөрчлөлт оруулах тухай.

Татах

А/57

2023.01.27.

Хамтран өмчлөл салгах

Татах

А/58

2023.01.27.

Газар эзэмших эрхийг  бусдад шилжүүлэх тухай.

Татах

А/59

2023. 01.27

Газар өмчлүүлэх тухай.

Татах

А/60

2023.01.27.

Хүүхдийн эрхийн хууль зүйн хороог  шинэчлэн батлах тухай.

Татах

А/61

2023.01.27

Хамтарсан баг байгуулах тухай.

Татах

А/62

2023.01.31

Ажлын хэсэг байгуулах тухай.

Татах