# Гарчиг Файл
1. 2022 оны аудит Үзэх / Татах
2. ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧИЙН 2021 ОНЫ ХАГАС ЖИЛИЙН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН Үзэх / Татах
3. ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧИЙН САНХҮҮГИЙН НЭГТГЭСЭН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТЫН ШИЙДВЭРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ Үзэх / Татах
4. ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧИЙН 2020 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН НЭГТГЭСЭН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНД ӨГСӨН АУДИТЫН ДҮГНЭЛТ, ТАЙЛАН Үзэх / Татах
5. ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧИЙН 2020 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН НЭГТГЭСЭН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН Үзэх / Татах
6. Аудитын тайлан, дүгнэлт, зөвлөмжийн мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний төлөвлөгөө, тайлан Үзэх / Татах
7. ТЕЗ-ийн санхүүгийн нэгтгэсэн тайлангийн аудитын шийдвэрийг хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө-2017 он Үзэх / Татах
8. Улс орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр 2015 санхүүжүүлсэн хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээний хэрэгжилт, үр дүн Үзэх / Татах
9. 2016 оны төсвийн тодотгол Үзэх / Татах
10. Тайлан
11. Тайлан
12. Аудитын зөвлөмж Үзэх / Татах
13. Аудитын тайлан, дүгнэлт
14. төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2015 оны жилийн эцсийн нэгтгэсэн санхүүгийн тайланд өгсөн аудитын дүгнэлт Үзэх / Татах