Говь-Алтай аймгийн Төрийн байгууллага, албан тушаалтанд хандаж иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн байдал /2022 оны эхний хагас жилийн байдлаар, өссөн дүнгээр/