2017 онд гүйцэтгүүлсэн ажил

2018.11.01

Байгууллагын нэр

Зардал (MNT)

1

Дэлгэр сэтгэл ТББ

600,000

2

Ахмад багш нарын холбоо

1,500,000

3

УЛААНзагалмайн хороо

3,000,000

4

Тогооч нарын холбоо

1,000,000

5

Вантайж

2,000,000

6

Аймгийн ҮЭ холбоо

1,000,000

7

Үйлдвэрлэлийн хоршоололын холбоо

800,000

8

БуянӨлзий

130,000

9

Жи мобайль ХХК

80,000

10

Улаан загалмайн хороо

2,000,000

11

Сүхбаатар

345,000

12

Монголын сэтгүүлчдийн эвсэл ГАА салбар

1,800,000

13

Дэлгэр сэтгэл ТББ

400,000.00

Дүн:

14,655,000.00