АРГА ХЭМЖЭЭ АВАГДСАН АЛБАН ТУШААЛТНУУДЫН МЭДЭЭЛЭЛ

2016.09.22

Овог нэр

Албан тушаал

Сахилгын шийтгэл ногдуулсан томилох эрх бүхий албан тушаалтны шийдвэр

Сахилгын шийтгэлийн төрөл

Арга хэмжээ авагдсан үндэслэл

1.

Э.Отгонбаатар

Алтай чуулгын дарга

Аймгийн Засаг даргын 2015-05-29-ний өдрийн Б/36 дугаар захирамж

Албан тушаалын цалингийн хэмжээг 2 сар 20 хувиар бууруулах

Авлигатай тэмцэх газраас 03 сард  хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө орлогын мэдүүлгийн бүрдүүлэлтийн явцад хийсэн хяналт шалгалтын дагуу “Хуулийн хэрэгжилт хангуулах тухай“  албан бичигт  30 хоногийн дотор хувийн ашиг  сонирхлын болон хөрөнгө орлогын мэдүүлгээ мэдүүлээгүй  зөрчил гаргасан тул Авлигын эсрэг хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.8.2 үндэслэж, сахилгын шийтгэл ногдуулсан

2.

Б.Наранцэцэг

Есөнбулаг сумын 4 дүгээр цэцэрлэгийн эрхлэгч

Аймгийн Засаг даргын 2015-05-29-ний өдрийн Б/36 дугаар захирамж

Албан тушаалын цалингийн хэмжээг 2 сар 20 хувиар бууруулах

Авлигатай тэмцэх газраас 03 сард  хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө орлогын мэдүүлгийн бүрдүүлэлтийн явцад хийсэн хяналт шалгалтын дагуу “Хуулийн хэрэгжилт хангуулах тухай“  албан бичигт  30 хоногийн дотор хувийн ашиг  сонирхлын болон хөрөнгө орлогын мэдүүлгээ мэдүүлээгүй  зөрчил гаргасан тул Авлигын эсрэг хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.8.2 үндэслэж, сахилгын шийтгэл ногдуулсан

3.

П.Манлай-Эрдэнэ

Эрүүл –Ус ОНӨААТҮГ-ын захирал

Аймгийн Засаг даргын 2015-05-29-ний өдрийн Б/36 дугаар захирамж

Албан тушаалын цалингийн хэмжээг 2 сар 20 хувиар бууруулах

Авлигатай тэмцэх газраас 03 сард  хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө орлогын мэдүүлгийн бүрдүүлэлтийн явцад хийсэн хяналт шалгалтын дагуу “Хуулийн хэрэгжилт хангуулах тухай“  албан бичигт  30 хоногийн дотор хувийн ашиг  сонирхлын болон хөрөнгө орлогын мэдүүлгээ мэдүүлээгүй  зөрчил гаргасан тул Авлигын эсрэг хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.8.2 үндэслэж, сахилгын шийтгэл ногдуулсан

4

Ж.Нэргүй

Есөнбулаг сумын 3 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгч

Аймгийн Засаг даргын 2015-05-29-ний өдрийн Б/36 дугаар захирамж

Албан тушаалын цалингийн хэмжээг 2 сар 20 хувиар бууруулах

Авлигатай тэмцэх газраас 03 сард  хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө орлогын мэдүүлгийн бүрдүүлэлтийн явцад хийсэн хяналт шалгалтын дагуу “Хуулийн хэрэгжилт хангуулах тухай“  албан бичигт  30 хоногийн дотор хувийн ашиг  сонирхлын болон хөрөнгө орлогын мэдүүлгээ мэдүүлээгүй  зөрчил гаргасан тул Авлигын эсрэг хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.8.2 үндэслэж, сахилгын шийтгэл ногдуулсан

5.

Л.Эрдэнэ

Есөнбулаг сумын Засаг даргын Тамгын газрын дарга

Есөнбулаг сумын Засаг даргын 2015-05-27-ны өдрийн Б/08 дугаар захирамж

Албан тушаалын цалингийн хэмжээг 1 сар 30 хувиар бууруулах

Авлигатай тэмцэх газраас 03 сард  хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө орлогын мэдүүлгийн бүрдүүлэлтийн явцад хийсэн хяналт шалгалтын дагуу “Хуулийн хэрэгжилт хангуулах тухай“  албан бичигт  30 хоногийн дотор хувийн ашиг  сонирхлын болон хөрөнгө орлогын мэдүүлгээ мэдүүлээгүй  зөрчил гаргасан тул Авлигын эсрэг хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.8.2 үндэслэж, сахилгын шийтгэл ногдуулсан

6

Я.Цэцэгдэлгэр

Нэгдсэн эмнэлгийн Хүний нөөцийн албаны дарга

Нэгдсэн эмнэлгийн даргын 2015 оны 05 дугаар сарын 28-ны өдрийн Б/29 дүгээр тушаал

Албан тушаалын цалингийн хэмжээг 1 сар 30 хувиар бууруулах

Авлигатай тэмцэх газраас 03 сард  хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө орлогын мэдүүлгийн бүрдүүлэлтийн явцад хийсэн хяналт шалгалтын дагуу “Хуулийн хэрэгжилт хангуулах тухай“  албан бичигт  30 хоногийн дотор хувийн ашиг  сонирхлын болон хөрөнгө орлогын мэдүүлгээ мэдүүлээгүй  зөрчил гаргасан тул Авлигын эсрэг хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.8.2 үндэслэж, сахилгын шийтгэл ногдуулсан

7

О.Гантуяа

Нэгдсэн эмнэлгийн сувилахуйн албаны дарга

Нэгдсэн эмнэлгийн даргын 2015 оны 05 дугаар сарын 28-ны өдрийн Б/29 дүгээр тушаал

Албан тушаалын цалингийн хэмжээг 1 сар 30 хувиар бууруулах

Авлигатай тэмцэх газраас 03 сард  хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө орлогын мэдүүлгийн бүрдүүлэлтийн явцад хийсэн хяналт шалгалтын дагуу “Хуулийн хэрэгжилт хангуулах тухай“  албан бичигт  30 хоногийн дотор хувийн ашиг  сонирхлын болон хөрөнгө орлогын мэдүүлгээ мэдүүлээгүй  зөрчил гаргасан тул Авлигын эсрэг хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.8.2 үндэслэж, сахилгын шийтгэл ногдуулсан