ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

2015.09.06

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

2015 оны эхний 5 сарын байдлаар орон нутгийн тєсвийн байгууллагуудад 9485728.9 мянган тєгрєгийн, Боловсрол, соёл шинжлэх ухааны сайдын багцаас 11075856,3 мянган тєгрєгийн, Хїн амын хєгжил нийгмийн хамгааллын сайдын багцаас 203425,0 мянган тєгрєгийн, Барилга хот байгууллатын сайдын багцаас 86638,6  мянган тєгрєгийн,  Эрїїл мэнд спортын сайдын багцаас 2150315,3 мянган тєгрєгийн санхїїжилтийг  тєсвийн хуваарийн дагуу бїрэн олгов.

            Орон нутгийн төсвийн орлогоор 1823216,1 мянган төгрөг төвлөрүүлэхээс 1897437,0 мянган төгрөг төвлөрүүлж орлогын төлөвлөгөөг 104,0 хувиар, Улсын төсөвт 330265,8 мянган төгрөг төвлөрүүлэхээс 343550,1 мянган төгрөг төвлөрүүлж төлөвлөгөөг 104 хувиар тус тус биелүүлээд байна.

ОНХСанд 2205720,0 мянган төгрөгийн төлөвлөгөөтэйгөөс 1160543,8 мянган төгрөгийн орлогын шилжүүлэг ирж, аймгийн ОНХС-д 831651,6 мянган төгрөг, сумдын ОНХСанд 828892,2 мянган төгрөгийг олгосон болно.

Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтын 2605.2 сая төгрөгийн санхүүжилтээр 16 төсөл арга хэмжээ хэрэгжүүлэхээс 11 нь хэрэгжиж эхлээд  байгаа бөгөөд уг үйл ажиллагаанд  1110,0 сая төгрөгийн санхүүжилт олгоод байна. Үлдсэн 5  ажил  нь тендерийн шатанд байна.

 

АЙМГИЙН САНХҮҮ, ТӨРИЙН САНГИЙН ХЭЛТЭС