Барилгын ажлын зөвшөөрлийн гэрчилгээ олголтын мэдээ /2018.06.03-2018.07.30/

2018.09.04

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖ БОЛОН ТҮҮНИЙ ТУСЛАХ БАРИЛГА, ЗАСВАР ШИНЭЧЛЭЛТ

Байршил                   /Сум, баг/

Нэр төрөл, хүчин чадал

Давхрын тоо

Барилгын ажлын зураг төсөл зохиогч

Барилгын ажлын гүйцэтгэгч

БАЗГ-ний дугаар, онсар өдөр өвшөөрлийн дугаар/

Барилгын ажлын зөвшөөрлийн хүчинтэй хугацаа

1

Жаргалан сум, Буянбат баг

Сумын төвийн гадна дулаан хангамжийн системтэй болгох ажил

3

“Сээмий”ХХК

“Арвин бэлт” ХХК

2018.06.03

ГАА-ЗДТГ-13/18

2018.05.29-2018.08.30

2

Тайшир сум, Цагаан Олом баг

75 хүүхдийн цэцэрлэгийн барилга

2

“Өлзий-Иш”ХХК 

“Шатат” ХХК

2018.06.15

ГАА-ЗДТГ-14/18

2018.06.15-2018.09.01

3

Дарви сум, Ихэс баг

Эрүүл мэндийн төвийн барилга, 10 ор

2

“Барилга байгууламж”ХХК

/холболт/

“Арвин бэлт” ХХК

2018.06.18

ГАА-ЗДТГ-15/18

2018.06.18-2019.09.25

4

Есөнбулаг сум, Баянхайрханбаг

Солонго хорооллын дулааны шинэ эх үүсвэрийн барилга, 11.2 мВт

2

“Сээмий”ХХК

“Топ фасад монголиа” ХХК

2018.06.26

ГАА-ЗДТГ-16/18

2018.06.18-2018.10.01

5

Чандмань сум,Өлзийбулагбаг

320 хүүхдийн сургуулийн барилгын өргөтгөл

2

“Барилга байгууламж”ХХК

/холболт/

“Топ фасад монголиа” ХХК

2018.06.26

ГАА-ЗДТГ-17/18

2018.06.25-2018.11.01

6

Бугат сум, Баянгол баг

Бугат сумын 9 жилийн дунд сургуулийн дотуур байрны засварын ажил

2

“Татах хүч”ХХК 

“Виллабридж” ХХК

2018.06.26

ГАА-ЗДТГ-18/18

2018.06.26-2018.09.20

7

Алтай сум, Баяновоо баг

Алтай сумын сургуулийн дотуур байрны засварын ажил

2

“Татах хүч”ХХК 

“Веритас глобал” ХХК

2018.07.09

ГАА-ЗДТГ-20/18

2018.07.09-2018.09.20

8

Есөнбулаг сум, Баянхайрхан баг

120 айлын орон сууцны барилга

6

“Гандирс орд”ХХК 

“Хөх бүрдний эх” ХХК

2018.07.09

ГАА-ЗДТГ-21/18

2018.07.09-2018.11.01

9

Есөнбулаг сум

Иргэн Б.Түмэндэмбэрэлийн 50 айлын орон сууц

5

сунгалт

2018.07.19

2018.07.19-2018.10.31

10

Эрдэнэ сум,  Мандал толгой;

Эрдэнэ сумын Засаг даргын Тамгын газрын барилга

2

“Барилга байгууламж”ХХК 

“Ашид гэгээн өргөө” ХХК

2018.07.23

ГАА-ЗДТГ-22/18

2018.07.23-2018.11.01

11

Шарга сум, Баянголбаг

Сургуулийн дотуур байрны засвар болон ус хангамж, ариун цэвэр, эрүүл ахуйн байгууламжийн засвар, суурилуулалтын ажил

2

“Татах хүч”ХХК 

“Морин сувд” ХХК

2018.07.23

ГАА-ЗДТГ-23/18

2018.07.23-2018.10.17

12

Есөнбулаг сум, Жинст баг

5, 6, 7-р байр, Оргил багийн 13-р байр, БУК-ын 18, Эрчмийн 8 айлын орон сууцнуудыг гадна засварын ажил

-

-

“Харшийн цуурай” ХХК

2018.07.23

ГАА-ЗДТГ-24/18

2018.07.23-2018.08.25

13

Есөнбулаг сум, Жинст, Харзат, Баянхайрхан багуудад

Алтай хотын гэр хороололд хучилттай авто зам барих ажил, 2 км

-

“Классикроуд”ХХК 

“Бумбат даваа”ХХК

2018.07.23

ГАА-ЗДТГ-25/18

2018.07.23-2018.11.04