ЦАХИЛГААН, ДУЛААН ҮЙЛДВЭРЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ АВАХАД БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧГИЙН АГУУЛГА

2015.02.25
  • Цахилгаан, дулаан үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрөл авахад бүрдүүлэх баримт бичгийн агуулга
  • Диспетчерийн зохицуулалт хийх тусгай зөвшөөрөл авахад бүрдүүлэх баримт бичгийн агуулга
  • Цахилгаан дамжуулах тусгай зөвшөөрөл авахад бүрдүүлэх баримт бичгийн агуулга
  • Цахилгаан импортлох, экспортлох тусгай зөвшөөрөл авахад бүрдүүлэх баримт бичгийн агуулга
  • Цахилгаан, дулаан түгээх тусгай зөвшөөрөл авахад бүрдүүлэх баримт бичгийн агуулга
  • Цахилгаан, дулаанаар зохицуулалттай хангах тусгай зөвшөөрөл авахад бүрдүүлэх баримт бичгийн агуулга
  • Эрчим хүчний барилга байгууламж барих тусгай зөвшөөрөл авахад бүрдүүлэх баримт бичгийн агуулга

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг татаж авна уу.