ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗРЫН ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧДАД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

2019.04.09

     Аймгийн ЗДТГ-ын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын хэлтсээс 2019 оны 04 дүгээр сарын 03-ны өдөр Эрүүл мэндийн газрын төрийн жинхэнэ албан хаагчдад “Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулахад анхаарах асуудал” сэдэвт сургалт зохион байгууллаа.