Говь-Алтай аймгийн төрийн байгууллага, албан тушаалтанд хандаж иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн байдал

2022.01.14

                                                                                                                                                                                                   Хавсралт №1

 

Говь-Алтай аймгийн төрийн байгууллага, албан тушаалтанд хандаж

иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн байдал

 /2021 оны жилийн эцсийн байдлаар, өссөн дүнгээр/

 

Байгууллагын нэр

Нийт өргөдөл, гомдлын тоо

Шийдвэрлэлт

Хугацаа болоогүй

Шийдвэрлэлт хувиар

Нийт шийдвэрлэж хариу өгсөн

Үүнээс

Бусад байгууллагад шилжүүлсэн

Хугацаа хэтрүүлж шийдвэрлэсэн

1

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар

460

455

308

43

5

98.9%

2

Сумдын Засаг даргын Тамгын газар

1243

1239

21

6

4

99.7%

3

Аймгийн Засаг даргын эрхлэх хүрээний агентлаг

1332

1310

53

0

22

98.3%

Дүн

3035

3004

382

49

31

99.0%

                                                                                                                                                                                                 

 

-----оОо-----

 Хавсралт №2

 

Говь-Алтай аймгийн төрийн байгууллага, албан тушаалтанд хандаж

иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдол хүлээн авсан байдал

 /2021 оны жилийн эцсийн байдлаар, өссөн дүнгээр/

                                                                                                                           

Байгууллагын нэр

Нийт өргөдөл, гомдлын тоо

Үүнээс:

Бичгээр

Цахим хэлбэрээр

Утсаар хандсан

Биечлэн хандсан

Бусад

1

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар

460

99

361

2

Сумдын Засаг даргын Тамгын газар

1243

1093

22

61

67

0

3

Аймгийн Засаг даргын эрхлэх хүрээний агентлаг

1332

788

516

19

9

0

Дүн

3035

1980

538

441

76

0

 

 

 

-----оОо-----

 

                                                                    Хавсралт №3

 

Говь-Алтай аймгийн төрийн байгууллага, албан тушаалтанд хандаж

 иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлтийн агуулга

/2021 оны жилийн эцсийн  байдлаар, өссөн дүнгээр/

 

Аймгийн нэр

Зонхилж байгаа асуудлын нийт өргөдөл, гомдолд эзлэх хувь

1

Говь-Алтай аймаг

Нийт өргөдлөөс:

тоо

эзлэх хувь

1

Хүсэлт

2096

69.06%

2

Гомдол

906

29.85%

3

Санал

33

1.09%

Өргөдөл гомдлын агуулга

 

 

1

Ажилд орохыг хүссэн

669

22.0%

2

Худалдан авалтын e-barimt олголттой холбоотой асуудлаар

450

14.8%

3

Хот тохижилт, амьдрах орчинтой холбоотой асуудлаар

190

6.3%

4

Хандив, тусламж, дэмжлэг хүссэн

168

5.5%

5

Ажлаас чөлөөлөгдөхийг хүссэн

144

4.7%

6

Тусгай зөвшөөрөл шинээр авах болон сунгуулахыг хүссэн

140

4.6%

7

Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнд тохирлын гэрчилгээ авахыг хүссэн

98

3.2%

8

Барилга орон сууцанд улсын комисс томилуулах, дүгнэлт гаргуулах тухай

95

3.1%

9

Цахилгаан, дулаан, цэвэр бохир, ус хангамжтай холбоотой

88

2.9%

10

Хяналт шалгалт хийлгүүлэхийг хүссэн

85

2.8%

11

Гэр бүл, хүүхдийн эрхийн зөрчлийн талаар

77

2.5%

12

Төсөл хөтөлбөр, малжуулах төсөлд хамрагдах тухай

66

2.2%

13

Байгаль орчны талаар

57

1.9%

14

Ковидын нөхцөл байдалд авах арга хэмжээний тухай

49

1.6%

15

Төрийн албан хаагчийн ур чадвар, ёс зүйтэй холбоотой асуудлаар

39

1.3%

16

Сум хөгжүүлэх сангийн зээлд хамрагдахыг хүссэн

38

1.3%

17

Гэр олгохыг хүссэн

37

1.2%

18

Байгалийн гамшгийн улмаас үүссэн хохирол барагдуулах тухай

32

1.1%

19

Төрийн байгууллагын үйлчилгээний чанар, хүртээмжийн талаар

30

1.0%

20

Хууль, журам зөрчсөн үйлдлийн тухай

29

1.0%

21

ЗД-ын бодлого үйл ажиллагаатай холбоотой

29

1.0%

22

Худалдаа үйлчилгээ, барааны үнийн өсөлттэй холбоотой

24

0.8%

23

Цэргийн дүйцүүлэх албанд орохыг хүссэн

19

0.6%

24

Газрын маргаантай асуудлаар

15

0.5%

25

Бусад асуудлаар                      

367

12.1%

 

Дүн

3035

 

 

 

 

 

ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

 

 

 

 

-----оОо-----