ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН ХААА-НЫ 2016 ОНЫ БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАЛТЫН ЯВЦЫН ТАЙЛАН

2016.08.26
                             
     
Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чадал Батлагдсан төсөвт өртөг /мян.төг/ Эрх шилжүүлсэн эсэх /ТЕЗ-ийн нэр/ Гэрээний дүн (мян.төг) Гүйцэтгэгчийн нэр [2] Худалдан авах ажиллагаанд мөрдсөн журам [3] Худалдан авах ажиллагаанд мөрдсөн хугацаа ХАА-ны явцын тайлбар Тендерийг цахимаар зарласан эсэх    
Үнэлгээний хороо байгуулсан огноо Е-procurement сайт, сонин хэвлэлд тендерийн  урилга нийтэлсэн огноо Гэрээ байгуулах эрх олгосон огноо Гэрээ дуусгаж дүгнэсэн огноо    
1 2 3 4 6 7 8 9 11 12 13 14    
Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар    
Ажил    
1 XVII.1.2.7 - Сумдын эрүүл мэндийн төвүүдийн их засварын ажил 500,000.0 тийм 500,000.0 "Мөрөн-Алтай" ХХК НТШ 2/1/2016 2/17/2016 3/21/2016 11/1/2016 ТБОНӨХБАҮХАТ Хуулийн 27.3 тийм   0.0
2 Сургуулийн спорт заалны засвар /Дэлгэр сумын Гуулин тосгон/ 150,000.0 тийм 149,950.0 "Моденс" ХХК НТШ 4/1/2016 4/11/2016 5/19/2016 8/30/2016 ТБОНӨХБАҮХАТ Хуулийн 27.3 тийм   50.0
3 Хөхморьт  сумын Сургуулийн спорт заалны их засварын ажил 99,000.0 тийм 94,713.2 "Алтайн өргөө" ХХК НТШ 11/23/2015 4/20/2016 5/27/2016 8/10/2016 ТБОНӨХБАҮХАТ Хуулийн 27.3 тийм   4,286.8
  Дүн 749,000.0   744,663.2                    
Бараа    
4 Говь-Алтай аймгийн нэгдсэн эмнэлэг болон сумдын эмнэлэгт эм, эмнэлгийн хэрэгсэл нийлүүлэх                     /27 багц ажил/ 9,957.2 тийм 9,879.4 "Монгол эм, импекс концерн" ХХК НТШ 11/30/2015 11/30/2015 2/4/2016 12/31/2016 ТБОНӨХБАҮХАТ Хуулийн 27.3 тийм   77.8
4,620.0 4,620.0 Монгол эм, импекс концерн ХХК   0.0
19,323.6   гүйцэтгэгч шалгараагүй 3/3/2016 ТБОНӨХБАҮХАТ Хуулийн 30.1.3 тийм    
25,040.3 23,983.2 Монгол эм, импекс концерн ХХК 2/4/2016 ТБОНӨХБАҮХАТ Хуулийн 27.3 тийм   1,057.1
101,347.1 94,527.9 Мөнхийн тун" ХХК   6,819.2
50,896.8 46,160.3 "Монос фарм" ХХК   4,736.5
44,040.5 43,481.9 Монгол эм, импекс концерн ХХК   558.6
6,774.3 6,774.3 "Монфа трейд" ХХК   0.0
3,778.0   гүйцэтгэгч шалгараагүй 3/3/2016 ТБОНӨХБАҮХАТ Хуулийн 30.1.3 тийм    
34,408.8   Оролцогч байхгүй 3/3/2016 гэрээ шууд байгуулах зөвлөмж    
96,399.8 90,172.8 "Мөнхийн тун" ХХК 2/4/2016 ТБОНӨХБАҮХАТ Хуулийн 27.3 тийм   6,227.0
34,510.3   Оролцогч байхгүй 3/3/2016 гэрээ шууд байгуулах зөвлөмж тийм    
35,319.1   Гүйцэтгэгч шалгараагүй 3/3/2016 ТБОНӨХБАҮХАТ Хуулийн 30.1.3    
111,063.3 111,056.3 "Айвико" ХХК 2/4/2016 ТБОНӨХБАҮХАТ Хуулийн 27.3 тийм   7.0
4,426.5   Гүйцэтгэгч шалгараагүй 3/3/2016 ТБОНӨХБАҮХАТ Хуулийн 30.1.3 тийм    
    8,943.4 тийм 8,840.3 "Монхимо" ХХК       2/4/2016   ТБОНӨХБАҮХАТ Хуулийн 27.3 тийм   103.1
6,102.8 6,099.0 "ДЕС" ХХК 3/3/2016   ТБОНӨХБАҮХАТ Хуулийн 28.7.4 тийм   3.8
2,750.0 2,750.0 "Мед клиин" ХХК 2/4/2016   ТБОНӨХБАҮХАТ Хуулийн 27.3 тийм   0.0
89,102.9 74,138.2 "Нарт Эрдэнэс" ХХК   14,964.7
15,972.4 15,972.4 "Айвико" ХХК   0.0
22,989.0 19,760.8 "Монос фарм" ХХК   3,228.2
15,409.9 15,256.0 "Монгол фарм" ХХК   153.9
12,148.0 12,148.0 "Монос фарм" ХХК    
38,739.0   Гүйцэтгэгч шалгараагүй     ТБОНӨХБАҮХАТ Хуулийн 30.1.4 тийм    
80,509.7 80,336.7 "Сетунари" ХХК 2/4/2016   ТБОНӨХБАҮХАТ Хуулийн 27.3 тийм   173.0
49,611.3 49,314.7 "Сетунари" ХХК   296.6
4,766.5 2,872.0 "Монгол фарм" ХХК   1,894.5
5 Говь-Алтай аймгийн Засаг даргын тамгын газарт  тоног төхөөрөмж  нийлүүлэх 100,000.0 тийм 99,783.0 "Цахим аривжих" ХХК НТШ 2/24/2016 2/26/2016 4/1/2016 4/29/2016 ТБОНӨХБАҮХАТ Хуулийн 27.3 Алтайн нуруун шонхор ХХК ТОӨЗ-ны 18.1.д захиалагчийн тодорхойлот ирүүлээгүй тийм   217.0
6 Нэгдсэн эмнэлгийн 2016 онд зарцуулагдах шатахуун, шатах тослох материал нийлүүлэх 42,825.0 тийм     ХА 3/23/2016 3/24/2016 5/1/2016 12/31/2016 ТБОНӨХБАҮХАТ Хуулийн 33.4-т заасны дагуу ГШБ "Шунхлай трейдинг" ХХК санхүүгийн тайлан аудитлагдаагүй тийм    
7 XVII.1.3.19 -Цээл сумын Эрүүл мэндийн төвд авто машин нийлүүлэх  42,000.0 тийм 28,800.0 "Авто блок" ХХК ХА 5/20/2016 5/30/2016 6/3/2016 6/15/2016 ТБОНӨХБАҮХАТ Хуулийн 27.3 тийм   13,200.0
  Дүн 1,113,775.5   846,727.2                    
УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ДҮН 1,862,775.5   1,591,390.4                    
Орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр    
Ажил    
8 Олонбулаг багийн төв барих /Халиун сум/ 30,000.0   30,000.0 "Харшийн цуурай" ХХК ХА 2/1/2016 2/22/2016 3/4/2016 6/3/2016 ТБОНӨХБАҮХАТХуулийн 28.7.4-т заасны дагуу Гэрээ байгуулах эрх олгосон. Дөл-Өөдөө ХХК, Монобилка ХХК, Чандмань эрдэнэ өргөө ХХК, Хярын улаан ХХК-д ТОӨЗ 1.1  шалгуур хангаагүй тийм   0.0
9 Улаантуг багийн төв барих /Шарга сум/ 30,000.0   30,000.0   ХА 2/24/2016 2/29/2016 3/11/2016 6/4/2016 ТБОНӨХБАҮХАТ Хуулийн 33.4 дагуу ГШБ Дөл-Өөдөө ХХК, Дуурсах-Алтай ХХК шалгараагүй тийм   0.0
10 Далан багийн төв барих          /Цогт сум/ 40,000.0   40,000.0   ХА 2/1/2016 2/19/2016 2/29/2016 6/15/2016 ТБОНӨХБАҮХАТХуулийн 33.4-т заасны дагуу ГШБ  тийм    
11 Багийн төвийн тохижилт 30,000.0   30,000.0   ХА 4/1/2016 4/18/2016 4/28/2016 6/10/2016 Монобилка, Борхын шугуй, "Үзмэн чулуу" ХХК нар оролцсон. ТБОНӨХБАҮХАТ Хуулийн 33.4 дагуу ГШБ тийм    
12 Аймгийн ЗДТГ-ын ашиглалтанд орсон граж үйлчилгээний барилгын тохижилт /5 багц ажил/  21,000.0   19,167.6 "Хасагтын гоёл" ХХК "Алтайн хүрд" ХХК, "Их жээт" ХХК, "Нийтлэг үйлчилгээ" ОНТҮГ,                       "Рейл софт" ХХК ХА 4/1/2016 4/18/2016 4/28/2016 6/20/2016 ТБОНӨХБАҮХАТ Хуулийн 27.3     1,832.4
Бараа                            
13 Аймгийн өвс, тэжээлийн аюулгүйн нөөц бэлтгэх 43,500.0 үгүй 25,777.0 "Ус-Алтай" ХХК ХА 9/16/2016 9/16/2016 9/26/2016 10/3/2016 1-р багцад "Ус-Алтай" ХХК шалгарсан, 2-р багцд шалгараагүй хуулийн 33.4 дэх заалтын дагуу гэрээ шууд байгуулсан 17.5сая      
                             
  Дүн 194,500.0   174,944.6                    
ОРОН НУТГИЙН  ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН НИЙТ ДҮН 194,500.0   174,944.6                    
Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр    
Ажил    
14 Инженерийн хийцтэй худаг гаргах /Жаргалан, Тайшир сумын Галуут баг, Баян-Уул сумын Баянбогд, Цогт сумын Далан, Төгрөг багт/ 100,000.0 үгүй 100,000.0 "Ус-Алтай" ХХК НТШ 2/1/2016 3/11/2016 4/11/2016 10/10/2016 Гэрээ байгуулах эрх олгосон. Хишиг юниверс ХХК Тендерийн баталгаа дутуу  тийм    
15 Алтай сум цахилгаан эрчим хүчний эх үүсвэрийг нэмэгдүүлэх 100,000.0 үгүй     НТШ 1/20/2016 2/2/2016 3/11/2016 7/25/2016 ТБОНӨХБАҮХАТХуулийн 30.4.3, Гэрээ шууд байгуулах тийм    
16 Цахилгаан дамжуулах дэд станц барих /Говь-Алтай аймаг  Баян-Уул сум/ 30,000.0 үгүй     ХА 1/20/2016 2/3/2016 6/24/2016 5/20/2016 ТБОНӨХБАҮХАТХуулийн 33.4-т заасны дагуу ГШБ  оролцогч байхгүй тийм    
17 Алтансоёмбо багийг найдвартай цахилгааны эх үүсвэртэй болгох /Тонхил сум/ 66,000.0 үгүй     ХА 1/20/2016 2/4/2016 2/23/2016 5/23/2016 ТБОНӨХБАҮХАТХуулийн 33.4-т заасны дагуу ГШБ  оролцогч байхгүй тийм    
18 Баян-Уул суманд махны үйлдвэрийн барилга барих 90,000.0 тийм     НТШ 2/15/2016 3/1/2016 4/7/2016 8/26/2016 Засгийн газрын 2016.08.17-ны 38 дугаар тогтоолоор цуцалсан.      
19 Шарга сумын хогийн цэгийг хайсжуулах 20,000.0 тийм 17,446.5 "Ус-Алтай" ХХК ХА 3/23/2016 4/1/2016 4/8/2016 6/6/2016 ТБОНӨХБАҮХАТХуулийн 27.3 тийм   2,553.5
20 Шарга сум, Хамтын хүч багт өвсны агуулах барих 20,000.0 тийм 16,200.0 "Харшийн цуурай" ХХК ХА 2/17/2016 3/3/2016 3/17/2016 6/7/2016 ТБОНӨХБАҮХАТХуулийн 27.3 тийм   3,800.0
21 Шарга сумын хойд голд мод тарих, хайсжуулах 20,000.0 тийм 19,601.4 "Хүслэнт хүдэр" ХХК ХА 3/23/2016 3/29/2016 4/5/2016 6/8/2016 ТБОНӨХБАҮХАТХуулийн 27.3 тийм   398.6
22 Шарга сумын Олон сайрын бэлчирт гүн өрмийн худаг гаргах 20,000.0 тийм 20,000.0 "Ус-Алтай" ХХК ХА 2/19/2016 3/14/2016 3/21/2016 6/9/2016 ТБОНӨХБАҮХАТХуулийн 27.3 тийм   0.0
23 Бугат сумын баяр наадмын талбайн тохижилт 30,000.0 тийм     ХА 2/22/2016 3/15/2016 3/22/2016 6/10/2016 ТБОНӨХБАҮХАТХуулийн 33.4-т заасны дагуу ГШБ  оролцогч байхгүй тийм    
24 Бугат сумын төвд 2 км далан үүсгэн сайжруулсан хайрган зам тавих ажил 160,000.0 тийм     НТШ 2/23/2016 3/16/2016 3/23/2016 7/6/2016 ТБОНӨХБАҮХАТХуулийн 30.4.3, Гэрээ шууд байгуулах тийм    
25 Тайшир сум, Сургуулийн дээврийн засварын ажил 100,000.0 тийм     НТШ 2/24/2016 3/17/2016 4/18/2016 8/27/2016 Засгийн газрын 2016.08.17-ны 38 дугаар тогтоолоор цуцалсан. тийм    
26 Алтай сумын төвд Иргэний мэдээллийн төвийн шинэ барилга барих 40,000.0 тийм 39,250.0 "Дуурсах-Алтай" ХХК ХА 2/25/2016 6/15/2016 6/23/2016 8/10/2016 ТБОНӨХБАҮХАТХуулийн 27.3 тийм   750.0
27 Эрдэнэ сумын цэцэрлэгийн их засвар 30,000.0 тийм 30,000.0 "Арвижих ундарга" Хоршоо ХА 3/11/2016 3/25/2016 4/7/2016 7/5/2016 ТБОНӨХБАҮХАТХуулийн 27.3 тийм    
28 Эрдэнэ сумын соёлын төвийн их засвар 45,000.0 тийм     ХА 3/12/2016 3/26/2016 4/8/2016 7/6/2016 ТБОНӨХБАҮХАТХуулийн 33.4-т заасны дагуу ГШБ  оролцогч байхгүй тийм    
29 Дарви суманд хөлбөмбөгийн талбай байгуулах 34,000.0 тийм 33,578.7 "Дөл-Өөдөө" ХХК ХА 3/13/2016 3/27/2016 4/9/2016 7/7/2016 ТБОНӨХБАҮХАТХуулийн 27.3 тийм   421.3
30 Солонго хорооллын шинэ баригдсан замын гэрэлтүүлгийн ажил 169,347.6 тийм 145,979.3 "Термо элект трейд" ХХК НТШ 4/22/2016 4/25/2016 6/8/2016 8/22/2016 ТБОНӨХБАҮХАТХуулийн 27.3 тийм    
31 Есөнбулаг сумын төвийн гэрэлтүүлгийн шонд чимэглэлийн туузан гэрэл хийх ажил 14,000.0 тийм     ХА 4/22/2016 4/25/2016 5/9/2016 8/22/2016 ТБОНӨХБАҮХАТХуулийн 33.4-т заасны дагуу ГШБ. Алтайн хүрд ХХК шаардлагад нийцээгүй  тийм    
32 Жаргалан сумд 0,4 Кв-ын агаарын шугам татах ажил 19,347.6 тийм     ХА 4/18/2016 4/22/2016 5/19/2016 6/6/2016 ТБОНӨХБАҮХАТХуулийн 33.4-т заасны дагуу ГШБ  оролцогч байхгүй тийм    
33 Хөхморьт  сум. Гүн өрмийн худаг гаргах /Өндөр далан, Шар харгана/ 36,000.0 тийм 36,000.0 "Ус-Алтай" ХХК ХА 5/10/2016 5/10/2016 5/18/2016 7/15/2016 Гэрээ байгуулах эрх олгогдсон тийм    
34 Алтай хотын төвийн нэр бүхий байршилд баригдах ариун цэврийн байгууламж барих 27,038.3 тийм     ХА 5/26/2016 5/26/2016 6/6/2016 6/20/2016 ТБОНӨХБАҮХАТХуулийн 33.4-т заасны дагуу ГШБ  оролцогч байхгүй тийм    
35 Төгрөг сумд явган хүний зам тавих 23,062.7 тийм 22,474.6 "Харшийн цуурай" ХХК ХА 7/1/2016 7/1/2016 7/18/2016 8/20/2016 ТБОНӨХБАҮХАТХуулийн 27.3 тийм   588.1
36 Алим, усан үзэм, жимс жимсгэний техник эдийн засгийн үндэслэл боловсруулах 58,000.0 тийм     НТШ 7/5/2016 7/5/2016 8/5/2016 12/30/2016 Засгийн газрын 2016.08.17-ны 38 дугаар тогтоолоор цуцалсан. тийм    
37 Есөнбулаг сумд Мал эмнэлгийн устгалын цэг    барих 14,725.5 тийм 11,925.6 "Ус-Алтай" ХХК ХА 7/20/2016 7/20/2016 7/27/2016 9/1/2016 ТБОНӨХБАҮХАТХуулийн 27.3 тийм   2,799.9
38 Цээл сумын дунд сургуулийн    барилгын ажил 32,000.0 тийм 31,939.3 "Харшийн цуурай" ХХК ХА 7/28/2016 7/28/2016 8/4/2016 9/20/2016 ТБОНӨХБАҮХАТХуулийн 27.3 тийм   60.7
  Дүн 1,298,521.7   480,530.5                    
Бараа    
39 Шарга сумын Иргэний танхимын засвар, тохижилт тоног төхөөрөмж 15,000.0 тийм     ХА 3/23/2016 3/31/2016 4/8/2016 5/30/2016 ТБОНӨХБАҮХАТ Хуулийн 33.4-т заасны дагуу ГШБ  оролцогч байхгүй тийм    
40 Алтай сумын бүрэн дунд сургуульд автомашин нийлүүлэх 30,000.0 тийм 29,800.0 "Тэгш-Алтай" ХХК ХА 4/18/2016 4/19/2016 4/26/2016 5/30/2016 ТБОНӨХБАҮХАТ Хуулийн 27.3 тийм   200.0
41 Дарви сумын Эрүүл мэндийн төвд тоног төхөөрөмж нийлүүлэх 91,640.0 тийм 69,414.4 "Нуган трейд " ХХК НТШ 3/3/2016 3/9/2016 4/11/2016 5/31/2016 ТБОНӨХБАҮХАТ Хуулийн 27.3  тийм   22,225.6
  Дүн 136,640.0   99,214.4                    
Зөвлөх үйлчилгээ    
42 Төгрөг сумын хөгжлийн хэтийн ерөнхий төлөвлөгөөний зөвлөх үйлчилгээ 60,000.0 тийм 60,000.0 "Эрхэт констракшн" ХХК хосолмол үнэлгээний арга 2/29/2016 3/3/2016 4/20/2016 7/4/2016 Гэрээ байгуулах эрх олгогдсон тийм    
43 Завхан голын сав газрын дагуу Тайшир сумын нутагт шинээр услалтын систем хийх зураг төсөв 15,000.0 тийм 15,000.0 "Жишиг проект" ХХК бага үнийн арга 4/1/2016 4/6/2016 4/27/2016 8/30/2016 Гэрээ байгуулах эрх олгогдсон тийм    
44 Бигэр сумын Хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө 50,000.0   50,000.0 "Арт сити" ХХК бага үнийн арга 5/3/2016 5/6/2016 5/27/2016 12/30/2016 Гэрээ байгуулах эрх олгогдсон тийм    
45 Тонхил сумын Хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө 50,000.0   50,000.0 "Арт сити" ХХК бага үнийн арга 4/13/2016 6/18/2016 6/24/2016 2016.12.05 Гэрээ байгуулах эрх олгогдсон тийм    
  Дүн 175,000.0   175,000.0                    
ОРОН НУТГИЙН  ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН НИЙТ ДҮН 1,610,161.7   754,744.9                    
Байгаль хамгаалах нөхөн сэргээх арга хэмжээний зардал    
Ажил    
46 Ойн зурвас байгуулах ажил /Хөхморьт, Жаргалан/ 12,000.0 тийм     ХА 3/3/2016 3/11/2016 3/23/2016 10/1/2016 ТБОНӨХБАҮХАТХуулийн 33.4-т заасны дагуу ГШБ оролцогчгүй тийм    
47 Төгрөг сум Далантүрүүнд хөв байгуулах 55,000.0 тийм     ХА 5/3/2016 5/3/2016 5/5/2016 16.07.04 ТБОНӨХБАҮХАТХуулийн 33.4-т заасны дагуу ГШБ оролцогчгүй тийм    
  Дүн 67,000.0   0.0                    
БАЙГАЛЬХАМГААЛАХ, НӨХӨН СЭРГЭЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ НИЙТ ДҮН 67,000.0   0.0                    
Орон нутгийн замын сангийн хөрөнгөөр    
Ажил    
48 Алтай хотын болон орон нутгийн авто замын засвар, шинэчлэлийн ажил 257,400.0 тийм 247,801.6 "Тэмүүн холдинг" ХХК НТШ 3/28/2016 3/30/2016 5/12/2016 8/25/2016 Гэрээ байгуулах эрх олгогдсон АЗЗА ХХК үнийн санал ирүүлээгүй. Төсөвт захиалагчийн хяналтын зардал тооцоогүй тийм   9,598.4
  ДҮН 257,400.0   247,801.6                    
Зөвлөх үйлчилгээ    
                             
  Дүн 0.0   0.0                    
ОРОН НУТГИЙН  ЗАМЫН САНГИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН НИЙТ ДҮН 257,400.0   247,801.6