АРХИВЫН ТАСГИЙН ҮНДСЭН ЧИГ ҮҮРЭГ

2017.01.26

Төрөөс архивын талаар баримтлах бодлогыг хэрэгжүүлэх, төрийн байгууллагуудын архив, албан хэрэг хөтлөлтийн ажлыг мэргэжил, арга зүйгээр хангах, хяналт тавих чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

                                                                М.МАНДАХХҮҮ

                                                 АРХИВЫН ТАСГИЙН ДАРГА

                              Нутгийн удирдлагын ордон, Өрөөний №206, Утас:70484297, Цахим хаяг: mandakh2011@govi-altai.gov.mn

·         Төрийн архивын үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах;                                

·         Төрийн байгууллагуудын архив, албан хэрэг хөтлөлтийн ажлыг мэргэжил арга зүйгээр            хангах, хяналт тавих;

·         Эрхлэх асуудлын хүрээнд төрийн бодлого, хууль тогтоомжийг    

            хэрэгжүүлэх, биелэлтийг хангах;

·         Архивын тасгийн албан хаагчдыг мэргэжил, арга зүйн    

          удирдлагаар  хангах.

 

 

 

 

 

А.АЛТАНХУЯГ

АРХИВЫН ТАСГИЙН САН ХӨМРӨГИЙН ЭРХЛЭГЧ

Өрөөний №111, Утас: 70484297, Цахим хаяг: aachka_9@yahoo.com

 

  • Архивын лавлагаа мэдээллийн үйлчилгээ үзүүлэх
  • Сан хөмрөгийн нөхөн бүрдүүлэлт, хадгалалт      хамгаалалт, цахим хэлбэрт шилжүүлэх асуудлыг хариуцах
  • Архивын баримтын ашиглалт, тоо бүртгэл, архивын эрдэм шинжилгээ лавлагааны санг хариуцах

 

 

 

 

 

 

                                 Д.СУВДАА

                                     АРХИВЧ, СЭЛБЭН ЗАСАГЧ

                                      Өрөөний №111, Утас: 70484297, Цахим хаяг: 

       

          Сан хөмрөгийн баримтад иж бүрэн нягтлан шалгалт хийх, сэргээн шинэтгэх, сэлбэн засалт хийх.

  •           Цахим хэлбэрт шилжүүлсэн баримтын бүртгэлийг данс болгох 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Э.БАТСАЙХАН

                   АРХИВЧ, ОПЕРАТОРЧ

Өрөөний №108,Цахим хаяг: saihnaaenhbold@yahoo.com

·         Цахим мэдээллийн сан үүсгэх

 

·         Цахим мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Э.ЦЭНД-АЮУШ

                                                                                                                  АРХИВЧ, ОПЕРАТОРЧ 

Өрөөний №108,Цахим хаяг:tsendee­­_0422@yahoo.com

 

 ·         Цахим хувь үйлдэх бэлтгэл ажлыг хангах

  ·         Баримтад цахим хувь үйлдэх

  ·         Цахим мэдээллийн сан үүсгэх

  ·         Цахим мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах