АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 2020-2024 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

2021.09.23

Аймгийн Засаг даргын 2020-2024 оны үйл ажилгааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө энд дарж үзнэ үү.

Хяналт шинжилгээ үнэлгээний шалгуур үзүүлэлт энд дарж үзнэ үү.