Монгол Улсын Ерөнхий Сайд Ж.Эрдэнэбатын Говь-Алтай аймгийн иргэдтэй хийх уулзалт

2017.03.24