ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ НЭГДСЭН ТӨВИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ НЭР ТӨРӨЛ ЖАГСААЛТ

2021.10.11

                                                                         2020 оны жилийн эцсийн байдлаар иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд

                                                                                            гаргасан өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн байдал

                                                                                                                                                         Хавсралт №1

Байгууллагын нэр

Нийт өргөдөл, гомдлын тоо

Шийдвэрлэлт

Шийдвэрлэж хариу өгсөн

Бусад байгууллагад шилжүүлсэн

Хугацаа хэтрүүлж шийдвэрлэсэн

Хугацаа болоогүй

Шийдвэрлэлт хувиар

01

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар

456

440

 

275

-

16

96.52%

02

Сумдын Засаг даргын Тамгын газар

10622

10599

70

-

23

99.78%

03

Аймгийн Засаг даргын эрхлэх хүрээний агентлаг

1619

1567

32

-

52

96.78%

Дүн

12697

12606

377

0

91

99.28%

 

                                                                                2020 оны жилийн эцсийн байдлаар иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд

                                                                                                 гаргасан өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн байдал /хэлбэрээр/

                                                                                                                                                         Хавсралт №2

Байгууллагын нэр

Нийт өргөдөл, гомдлын тоо

Үүнээс:

Бичгээр

Цахим хэлбэрээр

Утсаар хандсан

Биечлэн хандсан

Бусад

01

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар

456

230

-

226

-

-

02

Сумдын Засаг даргын Тамгын газар

10622

10510

36

35

41

-

03

Аймгийн Засаг даргын эрхлэх хүрээний агентлаг

1619

1353

185

36

45

-

Дүн

12697

12093

221

297

86

-

                                                                                      2020 оны жилийн эцсийн байдлаар иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд

                                                                                                          гаргасан өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлтийн агуулга

                                                                                                                                                                                                                                                                                             Хавсралт №3

Байгууллагын нэр

Зонхилж байгаа асуудал нийт өргөдөл, гомдолд эзлэх хувь

01

Говь-Алтай аймаг

Нийт 12697 өргөдлөөс:

тоо

Хувь

Хүсэлт

12533

98.70

Гомдол

95

0.74%  

Санал

69

0.54%           

Асуудлын нэр

 

 

Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээтэй холбоотой  асуудлаар

3290

25.91%

Нийгмийн даатгалын асуудлаар                            

3196

25.17%

Улсын бүртгэлтэй холбоотой асуудлаар               

3054

24.05%                                  

Газрын харилцааны асуудлаар                             

1602

12.61%   

Татварын асуудлаар                                               

1310

10.31%

Нийтийн аж ахуйн бусад асуудлаар                       

245

1.92%