2017 онд орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжсэн ажлын мэдээ

2018.03.13
Д/д Барилга байгууламж, их засварын ажлын нэр, хүчин чадал Гүйцэтгэгч Гэрээний эхлэх, дуусах хугацаа Төсөвт өртөг 2017 оны төлөвлөгөө  /төг/ Гэрээний дүн Олгосон санхүүжилт Үлдэгдэл Ажлын гүйцэтгэл /хувь/
1 Төгрөг, Хөхморьт сумдын ЗДТГ-ын авто машин "Уаз мега" ХХК 2017.08.29-2017.09.08         60,000,000          60,000,000          60,000,000         60,000,000                     -    100%
2 Аймгийн ЗДТГ-ын суудлын авто машин Г.Ууганболд 2017.04.04-2017.04.18         13,433,800          13,433,800          13,400,000         13,400,000                     -    100%
3 Аймгийн цагдаагийн газарт автомашин "Монобилка" ХХК 2017.03.09-2017.03.23         26,000,000          25,000,000          25,000,000         25,000,000                     -    100%
4 Багийн Засаг дарга нарыг унаажуулах "Монобилка" ХХК 2017.06.21-2017.08.31         49,500,000          49,500,000          48,829,440         48,829,440                     -    100%
5 Хилийн 0214 дүгээр ангийн хилийн заставуудад  сансарын холбоон ВСАТ систем суурилуулахад шаардлагатай байгаа тоног төхөөрөмж авах Хилийн 0214-р анги /Эрх шилжүүлсэн/ 2017.03.30-2017.07.25         61,252,980          61,252,980          61,252,980         61,252,980                     -    100%
6 Алтай радио дэмжлэг Алтай радио  2017         64,966,200          49,110,600          49,110,600         49,110,600                     -    100%
7 "Гэгээн нуур-Цэвэр ус" ОНӨААТҮГазарт олгох санхүүгийн дэмжлэг Гэгээн нуур-Цэвэр ус ОНӨААТҮГ 2017       192,100,000        112,100,000        112,100,000       112,000,000            100,000  100%
8 "Гэгээн нуур-Цэвэр ус" ОНӨААТҮГазрын ус тээвэрлэх ачааны автомашины засварт Гэгээн нуур-Цэвэр ус ОНӨААТҮГ 2017         10,000,000          10,000,000          10,000,000         10,000,000                     -    100%
9 "Баруун бүсийн сургуулийн бага ангийн сурагчдын дотуур байрны нөхцөлийг сайжруулах G-9182 MON" төсөл орон нутгийн оролцоо             48,340,000          48,340,000          48,340,000          48,340,000  0%
10 Дэлхийн зөн олон улсын байгууллагын төслөөр хэрэгжих Тайшир сумын сургуулийн ариун цэврийн байгууламжийг шинэчлэхэд орон нутгийн оролцоо              27,790,000          27,790,000          27,790,000          27,790,000  0%
11 Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих зээлийн сан бий болгоход Могойн бор, Ханлиг Тайшир, Удмын ундраа, Эконабэ индастри, Бага үнэгтэй 2017       200,000,000        200,000,000        200,000,000       200,000,000                     -    100%
12 Бигэр сумын Өөшийн услалтын системийн зураг төсвийн үлдэгдэл "Жишиг проект" ХХК 2016         15,000,000           9,000,000            9,000,000          9,000,000                     -    100%
13 Хүнхэр амралтын газрын засварын дэмжлэг Нийтлэг үйлчилгээ ОНТҮГ /Эрх шилжүүлсэн/ 2017.06.15-2017.06.25         15,000,000          15,000,000          15,000,000         15,000,000                     -    100%
14 Монгол улсын баатар Жанчивын талбайн урсгал засвар Сайн байшинт  6/2/2017           5,600,000           5,600,000            5,600,000          5,141,700            458,300  100%
15 Бусад /Шүүх, прокурорт дэмжлэг/ Шүүх, прокурор           20,000,000          20,000,000          20,000,000         20,000,000                     -    100%
16 Солонго хорооллын ногоон байгууламжийг хайсжуулах Үзмэн чулуу хоршоо 2017.08.29-2017.09.15         60,044,692          33,810,000          60,044,692         60,044,692                     -    100%
17 Алтай хотын гэр хорооллын хашааны өнгө үзэмжийг сэргээн засварлахад дэмжлэг Есөнбулаг сумын ЗДТГ /Эрх шилжүүлсэн/ 2017.06.15-2017.07.03         10,000,000          10,000,000          10,000,000         10,000,000                     -    100%
18 Багийн үйлчилгээний нэдсэн цогц төвийн шинэ барилга /"Марал-Алтай" өрхийн ЭМТөвтэй / "Ашид гэгээн өргөө" ХХК 2017-2018       200,000,000          70,500,000        194,500,000         30,000,000      164,500,000  30%
19 Тонхил сумын Алтансоёмбо багийн төвийг цахилгаан эрчим хүчний эх үүсвэртэй болгох "Эрчим электрик" ХХК 2017-2018       111,296,420          91,296,420          91,296,420         91,296,420                     -    0%
  Нийт хөрөнгө оруулалтын дүн        1,190,324,092        911,733,800     1,061,264,132       820,075,832      241,188,300