ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨСӨЛ АРГА ХЭМЖЭЭ, КОНЦЕССИЙН ЗҮЙЛИЙН 5 САРЫН ЗАРЛАГА, САНХҮҮЖИЛТ

2015.05.06