түүх соёлын хөдлөх дурсгалын анхан шатны бүртгэл тухайн сум бүрээс Улсын нэгдсэн бүртгэл мэдээллийн санд бүртгүүлэх боломжтой боллоо

2021.07.27

Соёлын Өвийн Үндэсний төвтэй аймгийн Орон нутгийг судлах музей хамтран "Соёлын өвийн бүртгэл, баримтжуулалтыг сайжруулах нь" цахим сургалтыг зохион байгуулж музей, 18 сум, 1 тосгоны орон нутгийг сурталчилах танхимын ажилтнуудыг хамруулж түүх соёлын хөдлөх дурсгалыг бүртгэн баримтжуулах REGISTER программыг суулгах ажлыг зохион байгууллаа.

Энэхүү сургалтыг зохион байгуулснаар цаашид түүх соёлын хөдлөх дурсгалын анхан шатны бүртгэл тухайн сум бүрээс Улсын нэгдсэн бүртгэл мэдээллийн санд бүртгүүлэх боломжтой боллоо