ДОТООД ЖУРАМ

2014.09.18

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДОТООД ЖУРАМ

Огноо : 09/13/2015
.

АЙМГИЙН ЗДАЙМГИЙН ЗДТГ-ЫН ХӨДӨЛМӨРИЙН ДОТООД ЖУРАМ

Огноо : 09/28/2014

 

АЙМГИЙН ЗДТГ-ЫН ХӨДӨЛМӨРИЙН ДОТООД ЖУРАМ
2012.06.15                                                                                                                   Алтай хот

 

Нэг. Нийтлэг үндэслэл 

            1.1. Аймгийн ЗДТГ-ын /цаашид “Тамгын газар” гэх/ хөдөлмөрийн дотоод журмын зорилго нь байгууллагын жигд үйл ажиллагааг хангах, захиргаа, ажилтны эрх үүрэг, хариуцлагыг тодорхойлох, хөдөлмөрийн дэг журмыг тогтоох, түүнийг сахихтай холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.  

            1.2. Тамгын газар нь үйл ажиллагаандаа Монгол улсын үндсэн хууль, ЗЗНДНТУ-ын тухай, Төрийн албаны тухай, Төсвийн байгууллагын удирдлага, санхүүжилтийн тухай, Хөдөлмөрийн тухай хууль тэдгээрт нийцүүлэн гаргасан бусад хууль тогтоомж, тогтоол, шийдвэр энэ журмыг мөрдлөг болгон ажиллана.  

            1.3. Тамгын газар нь ЗЗНДНТУ-ын тухай хуулийн 33.1-д заасан чиг үүргийг хэрэгжүүлж, аймгийн Засаг даргад мэргэжил, арга зүй, эрх зүй, техник, зохион байгуулалтын үйлчилгээ үзүүлнэ. 

            1.4. Тамгын газар нь тогтоосон журмаар үйлдсэн тамга, тэмдэг, хэвлэмэл хуудас хэрэглэх бөгөөд Засгийн газраас баталсан “Тамга, тэмдэг, баталгааны тэмдэг, хэвлэмэл хуудас хийлгэх, хэрэглэх заавар”-ыг мөрдөж ажиллана.

            1.5. Дотоод журмын хэрэгжилтийг хэлтэс, албаны дарга нар зохион байгуулж, гүйцэтгэлд дотоод хяналтын нэгж, Тамгын газрын дарга хяналт тавих бөгөөд биелэлт, хэрэгжилтийн явцыг Засаг даргад танилцуулж байна.ТГ-ЫН ХӨДӨЛМӨРИЙН ДОТООД ЖУРАМ

Огноо : 09/28/2014
Нэг. Нийтлэг үндэслэл 1.1. Аймгийн ЗДТГ-ын /цаашид “Тамгын газар” гэх/ хөдөлмөрийн дотоод журмын зорилго нь байгууллагын жигд үйл ажиллагааг хангах, захиргаа, ажилтны эрх үүрэг, хариуцлагыг тодорхойлох, хөдөлмөрийн дэг журмыг тогтоох, түүнийг сахихтай холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.