Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны 9-р тогтоол

2016.09.12
Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны 9 дүгээр тогтоолыг танилцууллаа. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын орон тоо 41, бүтцийн хувьд Хяналт, шинжилгээ үнэлгээ, дотоод аудитын хэлтэс шинээр нэмэгдэж 6 хэлтэс болон цэргийн штабтай байхаар батлагдсан байна.

Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны 9 дүгээр тогтоолоор аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын орон тоо 41, бүтцийн хувьд Хяналт, шинжилгээ үнэлгээ, дотоод аудитын хэлтэс шинээр нэмэгдэж 6 хэлтэс болон цэргийн штабтай байхаар батлагдсан байна.