УДИРДЛАГЫН АКАДЕМИЙН ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ МЕНЕЖМЕНТ, НИЙТИЙН УДИРДЛАГА, БИЗНЕСИЙН УДИРДЛАГААР МЭРГЭШҮҮЛЭХ ДИПЛОМЫН СУРГАЛТАД ЭЛСЭЛТ АВНА

2017.09.28

Элсүүлэх мэргэшлийн чиглэл, суралцах хэлбэр:

o   Төрийн захиргааны менежмент /өдөр, гараг, улирал/

o   Бизнесийн удирдлага /өдөр, гараг/

o   Нийтийн удирдлага /гараг/

 

Суралцах хэлбэр, хугацаа:

o   Өдрийнсургалт– 1 жил

o   Гарагийнсургалт – 1,3 жил

o   Улирлын сургалт – 1 жил

Ÿ  “Өдөр”, “Гараг”-ийн сургалтад Улаанбаатар хотоос,

Ÿ  “Улирал”-ын сургалтад орон нутгаас сонсогч элсүүлнэ.

 

Сургалтын төлбөр:

o   Мэргэшүүлэх дипломын сургалтын “Өдөр”-ийн хэлбэр:

§  2’373’000 төгрөг.

o   Мэргэшүүлэх дипломын сургалтын “Гараг”-ийн хэлбэр:

§  2’625’000 төгрөг.

o   Мэргэшүүлэх дипломын сургалтын “Улирал”-ын хэлбэр:

§  2’499’000 төгрөг.

 

Элсэгчдэд тавигдах шаардлага, бүрдүүлэхматериал:

  1. Иргэний үнэмлэх (эх хувь)
  2. Бакалаврынзэргийн диплом(эххувь)
  3. Шалгалтынхураамж: - 20.000төгрөг

 

Элсэлтийншалгалтынбүртгэлийн хугацаа:

  • Улаанбаатар хотод 2017 оны 09 дүгээр сарын 25-наас 10 дугаар сарын 13-ны ажлын өдрүүдэд 09:00-12:00, 13:00-17:00 цагт Удирдлагын Академийн хичээлийн төв байрны104, 10 5тоотод,
  • Орон нутагт 2017 оны 10 дугаар сарын 02-13-ны өдрүүдэд Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын байранд тус тус бүртгэнэ.

 

Элсэлтийншалгалт:

2017.10.14-ний Бямба гарагт 09:00 цагт болно.

o   Улаанбаатар хотоос элсэгчид Удирдлагын Академийн хичээлийн төв байранд,

o   Орон нутгаас элсэгчид Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын байранд тус тус элсэлтийн шалгалт өгнө.

 

Холбоо барих утас:70132094

Вебхаяг:www.naog.gov.mn