Тендерт шалгарсан, шалгараагүй оролцогчдын мэдээлэл

2021.12.13