Говь-Алтай аймгийн тусгай хамгаалалттай газар нутаг

2017.01.24

 Байгалийн унаган төрх, түүх соёлын дурсгалт зүйлс,  нэн ховор, ховор амьтан, ургамал, тэдгээрийн тархац нутгийг хамгаалах, газрын доройтлыг нөхөн сэргээх зорилгоор аймгийн нийт нутаг дэвсгэрийн          4212624,3 га буюу 29.78 % нь улсын тусгай хамгаалалттай газар нутагт,  1765137.23  га талбай буюу 12.47 %-ийг  нь орон нутгийн тусгай хамгаалалтад тус тус аваад байна.

                  Улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгийг хамгаалах, судалгаа шинжилгээ явуулах, экотуризм хөгжүүлэх зорилгоор Говийн их дархан цаазат газрын А хэсгийн хамгаалалтын захиргаа, Говийн их дархан цаазат газрын Б хэсгийн хамгаалалтын захиргаа, Монгол элсний УТХГН-ийн хамгаалалтын захиргаад үйл ажиллагаа явуулж байна.

 

дэлгэрэнгүй мэдээллийг http://govi-altai.nature.gov.mn/subInformation/6 үзнэ үү